Markéta Žížková, Monika Salavcová, Adéla Černá
Soutěž o přírodě ČR a na Lounsku
1. místo
V přírodě neriskuj
Josef Pavlátka
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. A)
Jan Vorel
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Michael Křivan
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda
Jakub Udržal, Michael Křivan, Youssef El Frem, Adam Žáčik
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Jakub Udržal
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Michael Křivan
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Adam Fric
Okresní kolo
1. místo
Pythagoriáda
Václav Hetzer
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z9)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity > Maturita ve školním roce 2020/2021 > PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Přihláška k maturitní zkoušce

K maturitní zkoušce se žáci posledního ročníku studia přihlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky (Přihláška k maturitní zkoušce), který odevzdají řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2020. Pokud žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, spolu s přihláškou odevzdá rovněž příslušné doporučení školského poradenského zařízení. V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Je důležité, abyste před odevzdáním zkontrolovali úplnost údajů, které v přihlášce vyplňujete:

 • obor vzdělání (4.A4 - 79-41-K/41 Gymnázium, 8.A8 - 79-41-K/81 Gymnázium)
 • evidenční číslo žáka - nevyplňovat! doplní škola z třídního výkazu
 • třída
 • žák - všechny požadované osobní údaje

Pozornost věnujte výběru zkušebních předmětů maturitní zkoušky

 • společná část: vyberte dva zkušební předměty, z nichž budete konat povinnou zkoušku, popř. nejvýše dva zkušební předměty, z nichž budete konat nepovinnou zkoušku, a označte je ve sloupci "ŘÁDNÝ TERMÍN"
 • profilová část: podle varianty, kterou jste si pro maturitní zkoušku zvolili, označte ve sloupci "ŘÁDNÝ TERMÍN" v části "POVINNÉ ZKOUŠKY" předměty, z nichž budete konat povinnou zkoušku
  • varianta A - 4 předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk (zvolený ve společné části) + 2 předměty z nabídky
  • varianta B - 3 předměty: český jazyk a literatura + 2 předměty z nabídky
 • budete-li konat (nejvýše dvě) nepovinné zkoušky, včetně nahrazující zkoušky z cizího jazyka, označte ve sloupci "ŘÁDNÝ TERMÍN" v části "NEPOVINNÉ ZKOUŠKY", zvolené předměty, které se nesmí shodovat s předměty povinných zkoušek

Pokud požadujete v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, je třeba v části "DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE" označit příslušnou variantu žádost a vyplnit údaje o kategorii a skupině přiznaného uzpůsobení a údaje o doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit - škola údaje z přihlášky zadává do informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání! Při vyplňování přihlášek se řiďte informacemi o Maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021, který naleznete zde.

Vyplněnou přihlášku opatřete aktuálním datem, potvrďte vlastnoručním podpisem a předejte řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2020. Můžete tak učinit:

 • osobně ve škole, nebo
 • poštou na adresu školy (440 01 Louny, Poděbradova 661), anebo
 • elektronicky (zasláním oskenované nebo vyfotografované přihlášky na e-mailovou adresu syrovatko@glouny.cz nebo gvh@glouny.cz, využít můžete i IS Bakaláři)

Pokud žádáto o uzpůsobení podmínek, je nezbytné spolu s přihláškou odevzdat rovněž platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Ředitel školy zajistí zápis údajů z přihlášek do informačního systému CZVV, nejpozději do 18. prosince 2020 pak obdržíte od ředitele školy výpis z přihlášky, na základě kterého svým podpisem potvrdíte správnost všech údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky je proto třeba pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v informačním systému a uvedené ve výpisu v souladu s vámi odevzdanou přihláškou.


Soubory ke stažení


Prihlaska_k_MZ_2020-21_GVH_Louny

soubor PDF, velikost 365 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...