Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

STANOVY STUDENTSKÉ RADY

Na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, působí v souladu s ustanovením § 21 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Studentská rada Gymnázia Václava Hlavatého, Louny (dále jen "SR"). SR spolupracuje s vedením školy, je poradním orgánem ředitele školy. Žáci GVH se mohou prostřednictvím SR vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Předpokladem dobré komunikace mezi SR a ředitelem školy (širším vedením školy) je zájem všech studentů, které zastupuje SR, na rozvoji školy a zkvalitňování vzdělávacího systému.

 1. SR je samosprávným orgánem žáků Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.
 2. Všichni žáci Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, mají aktivní i pasivní volební právo. Znamená to, že do SR mohou volit i mohou být zvoleni (viz ustanovení § 21 odst. d) školského zákona).
 3. Do SR si studenti sami zvolí dva zástupce z každé třídy. Třídy si mohou stanovit náhradní zástupce, kteří se zasedání SR účastní v nepřítomnosti hlavních určených zástupců. Třída své zástupce zvolí nejpozději do konce druhého týdne školního roku. S organizací volby třídních zástupců do SR mohou pomoci třídní učitelé.
 4. Vzájemná práva a povinnosti mezi ředitelem školy a SR upravuje školní řád.
 5. Na první schůzi v daném kalendářním roce zvolí SR předsedu, a to na dobu jednoho roku. Místopředsedu a případně zapisovatele si může zvolit předseda dle vlastní úvahy. Pokud tak neučiní, proběhnou také pro tyto funkce řádné volby.
 6. SR se schází alespoň jednou za měsíc. Schůze SR je ohlášena minimálně jeden pracovní den před jejím konáním. Předseda SR může svolat mimořádnou schůzi. O svolání mimořádné schůze mohou také požádat zástupci jednotlivých tříd.
 7. Každý žák Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, má právo zúčastnit se jednání SR, nenarušuje-li ho významným způsobem.
 8. Neprodleně po zasedání je škola seznámena s jednotlivými body zasedání prostřednictvím školního rozhlasu. Zástupci SR v jednotlivých třídách následně odpovídají na případné dotazy, na to jim musí být poskytnut dostatečný prostor.
 9. Dojde-li při hlasování SR k rovnosti hlasů, rozhodne předseda SR. V případě nepřítomnosti předsedy rozhoduje místopředseda.
 1. Svoji činnost SR dokumentuje a archivuje. Svoji činnost také prezentuje na stránkách školy.
 1. Usnesení SR:

a)   musí být schváleno většinou přítomných zástupců.

b)   je vyhotoveno ve dvou výtiscích, jedno si ponechá SR, a jedno je předneseno řediteli GVH do tří pracovních dnů po zasedání SR prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy.

c)    je určena účinnost školním řádem.

 1. Každý student, pedagog a jiný zaměstnanec školy má právo předkládat návrhy k projednání.
 2. V případě, že třída není v den jednání přítomna ve škole (např. z důvodu výletu), smějí její zástupci hlasovat dodatečně.
 3. Členové SR se ve své činnosti řídí platným Školním řádem GVH a jeho případnými dodatky.
 4. SR je nerozpustitelná.

Stanovy Studentské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny byly jako dokument „Stanovy SR 2024“ schváleny 26. března 2024 při jednání SR. Platnosti nabývají 27.3.2024.


Soubory ke stažení


Stanovy SR 2024

soubor DOCX, velikost 18 kB
zavřít
Probíhá přenos dat...