Albert Minařík, Aleš Krupka, Adam Žáčik, Marie Anna Černá
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Tat Ha Noi Nguyen, Jan Borl, Patrik Ehrlich, Petr Volek
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Antonín Hochman, Viktor Holý, Tomáš Kanta, Vilém Klogner, Josef Pelc, Vojtěch Schramm, Matěj Trup, Michal Witoš, Vuk Zörner
Okresní kolo
1. místo
Turnaj AŠSK ve florbalu
Eva Kernerová, Kateřina Helebrantová, Ellen Jedličková, Emma Thiebaut, Lucie Viktorie Šponiarová
Krajské kolo
2. místo
Pohár v přespolním běhu
Antonín Hochman, Matěj Zouhar, Tomáš Kanta, Michal Witoš, Matěj Smetana
Krajské kolo
2. místo
Pohár v přespolním běhu
Kryštof Jelínek, Jiří Smetana, Tomáš Herink, David Srbek, Filip Vopinka, Adam Fric
Krajské kolo
3. místo
Pohár v přespolním běhu
Ondřej Kopecký
Místní soutěž
1. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Martin Borl
Místní soutěž
2. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Viktorie Šilhartová
Celostátní kolo
4. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Štěpán Kraus
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost


Zobraz celou galerii úspěchů...

STANOVY STUDENTSKÉ RADY

 

Na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, působí v souladu s ustanovením § 21 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Studentská rada Gymnázia Václava Hlavatého, Louny (dále jen "SR"). SR spolupracuje s vedením školy, je poradním orgánem ředitele školy. Žáci GVH se mohou prostřednictvím SR vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Předpokladem dobré komunikace mezi SR a ředitelem školy (širším vedením školy) je zájem všech studentů, které zastupuje SR, na rozvoji školy a zkvalitňování vzdělávacího systému.

 

 1. SR je samosprávným orgánem žáků Gymnázia Václava Hlavatého, Louny.
 2. Všichni žáci Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, mají aktivní i pasivní volební právo. Znamená to, že do SR mohou volit i mohou být zvoleni (viz ustanovení § 21 odst. d) školského zákona). Žáci mohou být členy SR a prostřednictvím SR se mohou obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními SR zabývat.
 3. Do SR si studenti sami zvolí dva zástupce z každé třídy. Třídy si mohou stanovit náhradní zástupce, kteří se zasedání SR účastní v nepřítomnosti hlavních určených zástupců. Třída své zástupce zvolí nejpozději do konce druhého týdne školního roku.
 4. S organizací volby třídních zástupců do SR mohou pomoci třídní učitelé.
 5. Na první schůzi v daném školním roce zvolí SR předsedu, a to na dobu jednoho školního roku. Místopředsedu a případně zapisovatele si může zvolit předseda dle vlastní úvahy. Pokud tak neučiní, proběhnou také pro tyto funkce řádné volby.
 6. SR se schází nepravidelně, alespoň jednou za měsíc. Schůze SR je ohlášena minimálně jeden pracovní den před jejím konáním. Předseda SR může svolat mimořádnou schůzi. O svolání mimořádné schůze mohou také požádat zástupci jednotlivých tříd.
 7. Schůze SR jsou určené pouze pro žáky zastupující jednotlivé třídy. Studenti školy, kteří se chtějí zasedání SR účastnit, tak mohou učinit pouze po předchozí domluvě s vedením SR.
 8. Zástupci SR informují své spolužáky o jednotlivých bodech zasedání, a to během první vyučovací hodiny, v níž je přítomen třídní učitel (případně zastupující třídní učitel) a je společná pro celou třídu. Zástupcům SR musí být poskytnut dostatečný prostor k informování ostatních žáků o stanovených bodech programu zasedání.
 9. Dojde-li při hlasování SR k rovnosti hlasů, rozhodne předseda SR. V případě nepřítomnosti předsedy rozhoduje místopředseda.
 10. Svoji činnost SR dokumentuje a archivuje. Svoji činnost také prezentuje na stránkách školy, v části tomu určené.
 11. Pokud SR dojde k usnesení, je předneseno řediteli GVH do tří pracovních dnů po zasedání SR prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy. Ředitel GVH může návrh podaný v usnesení potvrdit, zamítnout nebo si vyžádat vysvětlení a musí tak učinit nejpozději do týdne od podání. Toto rozhodnutí provede písemně na usnesení a stvrdí ho svým podpisem.
 12. Pokud je usnesení SR potvrzeno ředitelem, má platnost Pokynu ředitele GVH a je pro všechny studenty i zaměstnance GVH závazné.
 13. Usnesení SR je vyhotoveno ve dvou výtiscích. Jedno si ponechá SR a jedno je neprodleně předáno řediteli.
 14. SR má právo požádat ředitele o vysvětlení jeho rozhodnutí na schůzi SR, ten je povinen toto učinit.
 15. SR má právo vyjadřovat se ke všem problémům dotýkajícím se GVH, jeho žáků, zaměstnanců a provozu a jednat o nich, a to v mezích daných platnými právními předpisy České republiky.
 16. Členové SR se ve své činnosti řídí platným Školním řádem GVH a jeho případnými dodatky.
 17. Členové SR nesmí být jakoukoli formou postihováni za vyjadřování názorů svých či SR jako celku.
 18. SR je nerozpustitelná.

 

Stanovy Studentské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny byly jako dokument „Stanovy SR 2021“ schváleny 2. listopadu 2021 při jednání SR. Platnosti nabývají 3.11.2021.

zavřít
Probíhá přenos dat...