Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost - Fyzika
Jakub Hadač
Celostátní kolo
7. místo
Astronomická olympiáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
16. místo
Fyzikální olympiáda
Jakub Hadač
Krajské kolo
2. místo
Fyzikální olympiáda
Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B


Zobraz celou galerii úspěchů...

Maturita / Dějepis

 

14. 9. 2021
Co najdete v maturitních otázkách z dějepisu?

Sedíte tak večer nad kalendářem... a říkáte si, že to snad není ani možný, ale budete na jaře maturovat? Hm, čeština je jasná, k tomu cizí jazyk... nebo raději tu matyku? A co dál? Fyzika - ok, chemie - ok, biologie - ok... Hm - dějepis...

Řekněme si na rovinu - drsný to předmět. Biflujete, biflujete - a stejně nechápete... Proč se asi stalo toto... jaký vliv to mělo na na tohle... Brrr - zlatá deskriptivní geometrie, že? I když zase na druhou stranu - proč se bát maturity? Přijdete, učitel se vás na něco zeptá, vy mu to řeknete - a fertig (pro neněmčináře = hotovo), máte hotovo!

Nu - ale pokud se nenecháte zlomit (autor dnešního příspěvku někdy v temné minulosti lidstva taky ne, a tak si ten dějepis prosadil i na přírodovědném gymnáziu...), tož se pojďte podívat na maturitní otázky. Nu a když budete hledat nějakou radu, klidně se ptejte. My vám klidně odpovíme...

 

1. Vývoj lidstva v pravěku

(Vymezení termínu – pravěk; archeologie a její metody; možnosti rozdělení pravěku; vývoj lidského rodu; charakteristika jednotlivých pravěkých období a jejich lidské projevy- způsoby obživy, bydlení, duchovní život; důležité kultury; pravěk v českých zemích – periodizace a charakteristika jeho etap, důležité kultury a naleziště; pohled do regionu)

 2. Starověké civilizace

(Chronologické vymezení starověku, společenské a geografické předpoklady vzniku starověkých států a hlavní starověké civilizační oblasti; typy starověkých států; přehled vývoje ve starověké Mezopotámii, Egyptě, Malé Asii, syropalestinské oblasti, Indii a Číně; zamyšlení nad přínosem starověkých civilizací dnešku)

 3. Starověké Řecko

(Chronologické a geografické vymezení; minojská a mykénská civilizace; příchod Dórů; jednotlivá období řeckých dějin – jejich charakteristika a přehled významných událostí – charakter řeckých polis, řecko – perské války, peloponéské války, vláda Alexandra Makedonského a rozšíření řeckého vlivu v době helenistické;)

 4. Starověký Řím

(Chronologické a geografické vymezení; osídlení Apeninského poloostrova a etruská civilizace; přehled jednotlivých období římských dějin – tj. počátky Říma a doba královská; raná a vrcholná republika - spor patricijů a plebejů; punské války; krize republiky; Spartakovo povstání a období triumvirátů; císařství v období principátu a dominátu, jeho krize a zánik západořímské říše)

 5. Antická kultura

(Projevy řecké a římské kultury a umění: náboženství, filozofie a věda, umělecká literatura, školství, výtvarné umění – architektura, sochařství, malířství; přínos antiky současné civilizaci)

 6. Evropa a české země v raném středověku

(Chronologické vymezení středověku; společenské vztahy a církev; hospodářství; přehled vývoje v nejdůležitějších oblastech - Francká říše, Svatá říše římská a situace ve střední Evropě, Vikingové, Slované; Byzantská říše, arabský svět; příchod Slovanů do českých zemí; Sámova říše a velká Morava; český stát v X. až XII. století)

 7. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků

(Hospodářské a společenské změny XIII. století - kolonizace, vznik měst, šlechta; mocenský vzestup a pád posledních Přemyslovců - jeho příčiny, zahraničněpolitické okolnosti, popis významných událostí; nástup Lucemburků a význam jejich vlády – zejména přínos Karla IV., krize státu za Václava IV.)

 8. Evropa ve vrcholném a pozdním středověku

(Chronologické vymezení; agrární revoluce; vznik měst a dotvoření středověké společnosti; významné události - boj o investituru, křížové výpravy atd.; „podzim středověku“ - obecná charakteristika pozdního středověku a popis některých významných událostí – např. soupeření mezi Anglií a Francií, sjednocení Španělska;  atd.)

 9. Husitská revoluce a království dvojího lidu (1419 – 1526)

(První církevní reformátoři a život a dílo Jana Husa; počátek husitské revoluce, husitské společenství a jeho program; průběh husitské revoluce v letech 1420 – 1434 a její bezprostřední důsledky pro české země, Jiří z Poděbrad a Jagellonci)

 10. Středověká kultura se zaměřením na české země

(Vliv křesťanství a církve na kulturu; středověká filozofie a vzdělanost; umělecké slohy raného středověku – popis jejich znaků - zejména slohu románského; důležité umělecké památky českých zemí; rozvoj vzdělanosti ve vrcholném středověku - první univerzity; rytířská kultura; charakter a znaky gotického umění a jeho projevy v českých zemích)

 11. Počátky novověku (humanismus a renesance a zámořské objevy)

(Chronologické vymezení; objasnění novověkého a středověkého pojetí světa; humanismus a renesance – jejich podstata, přínos a hlavní představitelé; příčiny, předpoklady, průběh a význam zámořských objevů; kultura XVI. století)

 12. Evropa a české země v XVI. století (1526 – 1618)

(Hlavní znaky evropského vývoje – reformace a protireformace; hlavní politické konflikty a mocenský vzestup Habsburků; nizozemská revoluce; nástup Habsburků na český trůn a charakter jejich vlády; česká renesanční společnost)

 13. České stavovské povstání a třicetiletá válka

(Příčiny a průběh stavovského povstání, jeho výsledek a důsledky; příčiny třicetileté války, její fáze a důsledky pro Evropu i české země; Albrecht z Valdštejna; osobnost  J. A. Komenského)

 14. Svět v XVIII. století (1648 – 1789)

(Podstata parlamentního a absolutistického uspořádání a jejich příklady ve vybraných zemích; revoluce a občanská válka v Anglii, Francie, habsburská monarchie, Rusko, Prusko, USA); charakter společnosti mezi barokem a osvícenstvím)

 15. České země v XVIII. století (1648 – 1790)

(Důsledky třicetileté války pro české země (politický život, náboženské a hospodářské poměry, barokní umění); vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II., důsledky josefínských reforem a kultura josefínské doby)

 16. Velká francouzská revoluce a napoleonské války

(Charakter a význam francouzské revoluce, její příčiny a průběh; okolnosti nástupu Napoleona Bonaparta, průběh napoleonských válek a jejich důsledky pro uspořádání v Evropě, Vídeňský kongres; umění té doby- klasicismus a empír)

 17. Svět v XIX. století (1815 – 1878)

(Důsledky průmyslové revoluce, sociální problémy a způsoby jejich řešení; hlavní ohniska politického napětí v Evropě ve dvacátých a třicátých letech XIX. století; revoluční rok 1848/49 – jeho příčiny, průběh a výsledky ve vybraných evropských státech; umění té doby -romantismus, biedermeier; vědecko – technický pokrok 2. poloviny XIX. století; výběr některých důležitých událostí a přehled vývoje v některých zemích - sjednocení Itálie a Německa, vývoj ve Francii, Rusku a USA)

 18. České země v první polovině XIX. století (1790 – 1848/ 49)

(Předpoklady a charakter národního obrození, jeho „fáze“ a chronologické vymezení, významní představitelé a činy; revoluční rok 1848/49 – jeho příčiny, průběh a výsledky; hospodářské a kulturní poměry)

 19. Doba imperiální a první světová válka

(Svět na konci XIX. století - charakteristika imperialismu, hlavní mezinárodní problémy a místa politického napětí, vznik mocenských spolků; zesílení napětí v předvečer války;  záminka k válce a její vypuknutí; hlavní válečné fronty, bojiště a události; výsledky války a její důsledky pro další mezinárodní vývoj)

 20. České země ve druhé polovině XIX. století (1849 – 1914)

(Postavení českých zemí v habsburské monarchii - Bachův absolutismus, počátky parlamentarismu, dualismus, fundamentální články, pasivní opozice a drobečková politika, česko – německé soupeření atd.; hospodářský a kulturní vývoj do první světové války

 21. Češi a Slováci za první světové války a vznik Československa

(České země za první světové války – reakce českých politiků, charakter válečného režimu, život ve válečném zázemí; zahraniční akce T. G. Masaryka, události r. 1918 a vznik ČSR; první úkoly nového státu, jeho charakter státu a naznačení jeho budoucích problémů)

 22. Svět mezi dvěma světovými válkami

(Připomenutí problémů versaillesko-washingtonského systému; poválečná revoluční vlna, totalitní systémy – komunismus a fašismus; světová hospodářská krize, její řešení a důsledky; nástup nacismu v Německu, zvyšování napětí ve 30. letech a politika appeasementu)

 23. Meziválečné Československo

(Politický, hospodářský a kulturní vývoj ČSR ve 20. a 30. letech; význam světové hospodářské krize, zhoršování mezinárodního postavení ČSR ve 30. letech; mnichovská smlouva a její důsledky, tzv. druhá republika a zánik ČSR; hospodářství a kultura meziválečného Československa)

 24. Druhá světová válka

(Příčiny války a její charakter; průběh válečných operací do léta 1941; vytváření protihitlerovské koalice, vznik Velké trojky; průběh válečných operací od zlomu na ruské frontě v r. 1943, otevření tzv. druhé fronty; konec války v Evropě a kapitulace Japonska; výsledky války a její důsledky pro poválečný vývoj)

 25.  České země a Slovensko v letech 1939 – 1948 (od nacismu ke komunismu)

(Protektorát Čechy a Morava a jeho charakter; protektorát v nacistických plánech, osud českých židů; domácí a zahraniční odboj; heydrichiáda; Slovenské národní povstání; závěrečné válečné operace a počátek osvobozování ČSR; Pražské povstání a problematika osvobození ČSR; bezprostřední důsledky války na poválečný vývoj v ČSR; vláda národní fronty a komunistický převrat v únoru r. 1948

 26. Důležité tendence světového vývoje po r. 1945

(Krátké zamyšlení nad výsledky druhé světové války, počátek rozpadu protihitlerovské koalice a vznik studené války (1945 – 1955); hlavní ohniska napětí v 50. a 60. letech; vývoj v tzv. třetím světě; mezinárodní vztahy v 70. a 80. letech a rozpad sovětského bloku; podrobnější rozbor vybrané události)

 27. Vývoj v socialistickém Československu (1948 – 1989)

(Připomenutí únorových událostí r. 1948, charakter režimu v 50. letech – politická, hospodářská a kulturní represe; počátky tání ve druhé polovině 50. let; mezinárodně politické souvislosti; vývoj v 60. letech a Pražské jaro 1968; období konsolidace a normalizace v 70. a 80. letech; listopad 1989)

 28. Kapitoly z dějin regionu

(Zeměpisné a správní vymezení lounského regionu, jeho přírodní charakteristika; výběr událostí z jednotlivých historických období; život a dílo osobností spjatých s regionem; objekty památkové péče)

 29. Česká republika a současný svět (vývoj po r. 1989)

(Československo v 90. letech XX. století – cesta k parlamentní demokracii a tržní ekonomice, rozpad ČSR; rozpad bipolární ho světa, ohniska napětí a válečné konflikty konce XX. století; globalizace; bezpečnostní rizika současnosti)

zavřít
Probíhá přenos dat...