Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro rodiče > Informace > Informace výchovného poradce

Informace výchovného poradce

 Mgr. Jaroslav Řeřicha

Kde jej najdete:  přízemí budovy vlevo, číslo dveří 51
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, v nutných případech kdykoli
Telefon: 415 652 324, dále volba dvojčíslí 37
E-mail: rericha@glouny.cz
Možné kontakty: telefonicky, e-mail, osobní jednání, SCHRÁNKA výchovného poradce
(schránka je umístěna před vchodem do kabinetu výchovného poradce)


Přijďte se podívat na gymnázium - Mgr. J. Řeřicha

První Den otevřených dveří na GVH Louny - čtvrtek 25. 11. 2021; 16.15 - 18.30 hod(ZRUŠENO)

Druhý Den otevřených dveří na GVH Louny - čtvrtek 20. 01. 2022; 16.15 - 18.30 hod. - ZRUŠENO, O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT 

Dny otevřených dveří na VŠ: 
Průběžné informace o dnech otevřených dveří na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice, které jsou doručené na naše gymnázium. Informace lze také najít na www stránkách jednotlivých škol (→ zde) nebo (→ na naší webové stránce).

 

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce výchovných poradců je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství, § (2) a metodickým listem č.j. 13 409/ 98 – 24 k poskytování poradenských služeb.


Výchovný poradce:

 • vyhodnocuje úspěšnost absolventů GVH u přijímacích zkoušek na VŠ; zjištěné závěry poskytuje vedení školy a zveřejňuje na nástěnkách VP
 • podílí se na koncepci přijímacích zkoušek do primy a prvního ročníku čtyřletého studia, společně s vedením školy provádí analýzu přijímacích zkoušek
 • pomáhá žákům s výběrem vysokých škol, informuje o dnech otevřených dveří na vysokých školách a dalších popularizačních akcích, které VŠ pořádají; ve spolupráci se zástupcem ředitele organizuje semináře o NSZ; spolupracuje s bývalými studenty (viz asociace absolventů GVH) při pořádání přednášek o vysokoškolském studiu
 • pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium a dbá na správnost vyplnění přihlášek na vysoké škol
 • podílí se – společně s vedením školy – na organizaci dne otevřených dveří GVH
 • prezentuje školu na tzv. burzách škol (pokud se jich škola zúčastní)
 • spolupracuje s Úřadem práce v Lounech na akcích prezentujících GVH Louny
 • spolupracuje s PPP v Lounech
 • spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy
 • spolupracuje se školním metodikem prevence; konzultuje s ním řešení případných projevů rizikového chování žáků a společnou účast na vhodných akcích DVPP
 • sleduje specifické poruchy učení, navrhuje řešení včetně doporučení přestupu na školy jiného typu; eviduje žáky se specifickými poruchami učení a ve spolupráci s třídními učiteli informuje o jejich obtížích a doporučeních z odborných vyšetření ostatní vyučující
 • dlouhodobě sleduje profesionální orientaci studentů, která odpovídá jejich zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž žákům nadaným a talentovaným, a žákům se změněnou pracovní schopností
 • věnuje zvláštní pozornost žákům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů; po každém klasifikačním období vede ve spolupráci s výchovnou komisí GVH pohovory s neprospívajícími studenty a pořizuje o nich písemný záznam
 • při řešení vzniklých problémů spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli, dále pak v obtížnějších případech s pedagogicko – psychologickou poradnou nebo psychologem
 • podílí se na přípravě individuálních studijních plánů společně s třídními učiteli a vedením školy; spolupracuje přitom s příslušnými SPC
 • stará se o knihovnu VP, zapůjčuje pedagogům a studentům odbornou a popularizační literaturu
 • používá nástěnku ve škole k informovanosti studentů, rodičů, veřejnosti i budoucích studentů GVH , WWW stránky výchovného poradce na školním serveru, články v regionálním tisku, besedy se studenty i rodiči apod.
 • úzce spolupracuje s výchovnými poradci základních škol v regionu Louny
 • zaznamenává poznámky o své činnosti do pracovního sešitu
 • podílí se na tvorbě školního řádu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků (tvorbě klasifikačního řádu) a pravidel pro udělování pochval a hodnocení chování studentů
zavřít
Probíhá přenos dat...