Albert Minařík, Aleš Krupka, Adam Žáčik, Marie Anna Černá
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Tat Ha Noi Nguyen, Jan Borl, Patrik Ehrlich, Petr Volek
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Antonín Hochman, Viktor Holý, Tomáš Kanta, Vilém Klogner, Josef Pelc, Vojtěch Schramm, Matěj Trup, Michal Witoš, Vuk Zörner
Okresní kolo
1. místo
Turnaj AŠSK ve florbalu
Eva Kernerová, Kateřina Helebrantová, Ellen Jedličková, Emma Thiebaut, Lucie Viktorie Šponiarová
Krajské kolo
2. místo
Pohár v přespolním běhu
Antonín Hochman, Matěj Zouhar, Tomáš Kanta, Michal Witoš, Matěj Smetana
Krajské kolo
2. místo
Pohár v přespolním běhu
Kryštof Jelínek, Jiří Smetana, Tomáš Herink, David Srbek, Filip Vopinka, Adam Fric
Krajské kolo
3. místo
Pohár v přespolním běhu
Ondřej Kopecký
Místní soutěž
1. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Martin Borl
Místní soutěž
2. místo
Znáš své město a okolí? (kat. 8. r.)
Viktorie Šilhartová
Celostátní kolo
4. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Štěpán Kraus
Krajské kolo
1. místo
Středoškolská odborná činnost


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro rodiče > Informace > Informace výchovného poradce

Informace výchovného poradce

 Mgr. Jaroslav Řeřicha

Kde jej najdete:  přízemí budovy vlevo, číslo dveří 51
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, v nutných případech kdykoli
Telefon: 415 652 324, dále volba dvojčíslí 37
E-mail: rericha@glouny.cz
Možné kontakty: telefonicky, e-mail, osobní jednání, SCHRÁNKA výchovného poradce
(schránka je umístěna před vchodem do kabinetu výchovného poradce)


Přijďte se podívat na gymnázium - Mgr. J. Řeřicha

První Den otevřených dveří na GVH Louny - čtvrtek 25. 11. 2021; 16.15 - 18.30 hod(ZRUŠENO)

Druhý Den otevřených dveří na GVH Louny - čtvrtek 20. 01. 2022; 16.15 - 18.30 hod. - ZRUŠENO, O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT 

Dny otevřených dveří na VŠ: 
Průběžné informace o dnech otevřených dveří na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice, které jsou doručené na naše gymnázium. Informace lze také najít na www stránkách jednotlivých škol (→ zde) nebo (→ na naší webové stránce).

 

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce výchovných poradců je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství, § (2) a metodickým listem č.j. 13 409/ 98 – 24 k poskytování poradenských služeb.


Výchovný poradce:

 • vyhodnocuje úspěšnost absolventů GVH u přijímacích zkoušek na VŠ; zjištěné závěry poskytuje vedení školy a zveřejňuje na nástěnkách VP
 • podílí se na koncepci přijímacích zkoušek do primy a prvního ročníku čtyřletého studia, společně s vedením školy provádí analýzu přijímacích zkoušek
 • pomáhá žákům s výběrem vysokých škol, informuje o dnech otevřených dveří na vysokých školách a dalších popularizačních akcích, které VŠ pořádají; ve spolupráci se zástupcem ředitele organizuje semináře o NSZ; spolupracuje s bývalými studenty (viz asociace absolventů GVH) při pořádání přednášek o vysokoškolském studiu
 • pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium a dbá na správnost vyplnění přihlášek na vysoké škol
 • podílí se – společně s vedením školy – na organizaci dne otevřených dveří GVH
 • prezentuje školu na tzv. burzách škol (pokud se jich škola zúčastní)
 • spolupracuje s Úřadem práce v Lounech na akcích prezentujících GVH Louny
 • spolupracuje s PPP v Lounech
 • spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy
 • spolupracuje se školním metodikem prevence; konzultuje s ním řešení případných projevů rizikového chování žáků a společnou účast na vhodných akcích DVPP
 • sleduje specifické poruchy učení, navrhuje řešení včetně doporučení přestupu na školy jiného typu; eviduje žáky se specifickými poruchami učení a ve spolupráci s třídními učiteli informuje o jejich obtížích a doporučeních z odborných vyšetření ostatní vyučující
 • dlouhodobě sleduje profesionální orientaci studentů, která odpovídá jejich zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž žákům nadaným a talentovaným, a žákům se změněnou pracovní schopností
 • věnuje zvláštní pozornost žákům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů; po každém klasifikačním období vede ve spolupráci s výchovnou komisí GVH pohovory s neprospívajícími studenty a pořizuje o nich písemný záznam
 • při řešení vzniklých problémů spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli, dále pak v obtížnějších případech s pedagogicko – psychologickou poradnou nebo psychologem
 • podílí se na přípravě individuálních studijních plánů společně s třídními učiteli a vedením školy; spolupracuje přitom s příslušnými SPC
 • stará se o knihovnu VP, zapůjčuje pedagogům a studentům odbornou a popularizační literaturu
 • používá nástěnku ve škole k informovanosti studentů, rodičů, veřejnosti i budoucích studentů GVH , WWW stránky výchovného poradce na školním serveru, články v regionálním tisku, besedy se studenty i rodiči apod.
 • úzce spolupracuje s výchovnými poradci základních škol v regionu Louny
 • zaznamenává poznámky o své činnosti do pracovního sešitu
 • podílí se na tvorbě školního řádu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků (tvorbě klasifikačního řádu) a pravidel pro udělování pochval a hodnocení chování studentů
zavřít
Probíhá přenos dat...