Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

 

20. 4. 2023
ŠABLONY PRO GVH LOUNY

30. 1. 2023
ŠKOLNÍ ZAHRADA DOSTANE NOVOU TVÁŘ

Projekt ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA 3

Během podzimních měsíců a v závěru roku 2022 jste mohli pozororovat práce na školním pozemku, které předznamenávají další fázi proměny tohoto donedávna ještě nevyužívaného prostoru u budovy školy. Projekt ŠKOLNÍ NUČNÁ STEZKA dospěl do třetí fáze a i tentokrát jsme v jeho realizaci mohli pokračovat díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz), poskytnuté nám nyní v rámci Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje ve výši 160.000 Kč.

Smyslem projektu je vytvořit prostor určený k výuce i relaxaci žáků, učitelů i veřejnosti. V rámci třetí etapy budování dojde k estetickému propojení prozatím izolovaných prvků (stepní skalka, přírodní učebna, bylinková spirála, zasazené stromy) a doplní se další prvky určené zejména pro badatelské činnosti (zvýšené záhony, sázecí stůl, zelené střechy, pěstování letniček písčitá stráň a duna na pozorování sukcese rostlin), rozvoji druhové rozmanitosti (broukoviště, písková duna, vysokostébelnatá louka) a zadržování vody v krajině (dešťový záhon, propustné materiály). Cílem projektu tak je zkvalitnění výuky na gymnáziu, zpříjemnění volného času studentů a zpřístupnění školního pozemku nejen dalším lounským školám, zahrada bude přístupná i veřejnosti jako místo realaxe v přírodě uprostřed města. 

Za celým projektem stojí Mgr. Lucie Rychtrová, která před několika lety inicioovala postupnou proměnu školních pozemků donedávna ještě ležících ladem. V této fázi projekt významně ovlivnila svýcch návrhem zahradní architektka Ing. Jana Köhrová. Naše poděkování však patří nejen jim, děkujeme rovněž všem studentům, vyučujícím i jejich rodinným příslušníkům, kteří svými fyzickými silami, prací i nápady přispívají k realizaci projektu.

IMG-20221121-WA0028
IMG-20221121-WA0016
IMG-20221121-WA0015
IMG-20221121-WA0007
IMG-20221121-WA0006
IMG-20221121-WA0005

10. 12. 2021
ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA SE ROZŠIŘUJE

Projekt ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA 2

 

Po roční pauze vynucené restriktivními opatřeními související s šířením onemocnění Covid-19 jsme v letošním roce 2021 navázali na úpravy pozemků v areálu školy. Do prostor bývalých, dlouhodobě již nevyužívaných antukových volejbalových kurtů se tak rozšiřuje arboretum se školní naučnou stezkou, obohacené o nové přírodní prvky a přírodní učebnu. Projekt nazvaný ŠKOLNÍ NUČNÁ STEZKA 2 jsme mohli realizovat díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz), poskytnuté nám v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

Přestože díky vegetačnímu období je pozemek prozatím polotovarem, bude od jara sloužit ke studiu i relaxaci: vysazením starobylých třetihorních stromů jsme o nové druhy obohatili dřeviny arboreta, stepní vegetace na skalce (ve svahu od Poděbradovy ulice) a rostliny v bylinkové spirále budou využívány k výuce botaniky a ekologie, hodiny biologie na nižším gymnáziu obohatí praktická výuka (poznávání bylin, materiál na laboratorní práce, vegetativní rozmnožování rostlin apod.). Pracovní listy k tématu třetihorní vegetace a flóru lounského středohoří pak budou určeny nejen pro naše studenty, ale i pro žáky druhého stupně lounských základních škol, kteří si k nám, jak věříme, najdou cestu. Chystáme i dlouhodobou spolupráci s Oblastním muzeem Louny (návaznost na stálé expozice – Stepi lounského středohoří a Za krásou kamenů). Zahrada bude sloužit i studentům jako klidová zóna pro relaxaci mezi vyučováním.

Děkujeme Lucii Rychtrové, autorce a iniciátorce postupné proměny školních pozemků, která jednak směřuje ke zlepšení estetického vzhledu okolí školy, jednak praktické využitelnosti venkovních prostor donedávna ležících ladem. Děkujeme rovněž všem studentům, vyučujícím i jejich rodinným příslušníkům, kteří svými fyzickými silami, prací i nápady přispívají k realizaci projektu. A jak jsme uvedli už výše, podstatnou měrou na projekt přispěl svou dotací i Ústecký kraj.

Sázení habrovce
Navezení čediče
Návoz hlíny na svah
Zatravňování arboreta
Natírání špalků
Budování skalky
Budování skalky 2
Budování bylinkové spirály
Vyměřování pergoly
Stavba pergoly
Stavba pergoly 2
Stavba pergoly 3
Stavba pergoly 4
První návštěva 1
První návštěva 2
První návštěva 3

15. 1. 2021
POŘÍZENÍ ICT NOTEBOOKŮ A GRAFICKÝCH TABLETŮ Z PROGRAMU MSMT-37394/2020

Dne … 2020 jsme obdrželi 140.600 Kč „na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé … schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“ (MSMT-37394/2020 – Stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020).

Na našem gymnáziu jsme se rozhodli poskytnuté finanční prostředky využít na dokoupení již používaných a osvědčených notebooků a grafických tabletů s tím, že notebooky budou vyhrazeny i pro případné zapůjčení potřebným žákům, přestože z dotazníkového šetření vyplynulo, že drtivá většina studentů je pro distanční online výuku technicky dostatečně vybavena vlastním zařízením.

Poptávkovým řízením na internetových obchodech dodavatelů IT techniky potvrdilo momentální nedostatek požadovaného zboží (podobně jako my finanční prostředky obdržely i další základní školy a víceletá gymnázia), přesto se nám potřebnou techniku v požadovaných parametrech podařilo pořídit – byť od tří různých dodavatelů (NWT a.s., PeKro spol. s r.o., MEGAPIXEL s.r.o.).

Z předmětných finančních prostředků tak bylo pořízeno 9 ks notebooků HP 255 G7 (pro učitele a žáky) a 10 grafických tabletů One by Wacom M (pro učitele).

Díky podpoře jsme tak všechny vyučující dovybavili notebooky nezbytnými pro zajištění distanční výuky a některým poskytli pro zlepšení online výuky grafické tablety. Potřebným žákům byla zapůjčena 4 zařízení, čímž se podařilo pro všechny žáky školy zajistit podmínky pro zapojení do distanční výuky.

10. 12. 2019
ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA

S využitím významné podpory Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz- dotace poskytnuté z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na obdob 2017 až 2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - jsme v průběhu roku 2019 mohli zahájit realizaci projektu ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA.

Projekt spatří světlo světa díky snaze studentů spolupodílet se na zlepšení okolí školy a využívat školní pozemky i k relaxaci během volných hodin a i díky úsilí některých vyučujících umožnit (nejen) našim studentům a žákům intenzivnější učení v přírodě. Přímo uprostřed Loun tak na relativně malé ploše, v prostoru již existujícího arboreta, vzniká přírodní koutek, kde bude možné studovat historický (geologický) vývoj Lounska a jeho okolí, a to v atmosféře malého lesního ekosystému. Relaxační zóny nabídnou návštěvníkům prostor pro trávení volného času.

Dosud ladem ležící pozemek za školou se začal proměňovat od jarních měsíců 2019, kdy byly odstraněny některé nevhodně rostoucí stromy, úpravy se dočkal vzrostlý tis červený a další křoviny. Současně se začalo upravovat vřesoviště a záhony u vodní nádrže, vysázením ptačího zobu a zimostrázu byly vyhrazeny budoucí relaxační zóny. Práce na pozemku pokryčovaly intenzivně i v podzimních měsících srovnáváním povrchu v jednotlivých zónách, obsahovou a designovou přípravou návrhu informativní tabule, výrobou hmyzího hotelu, broukoviště a ptačích budek, a zejména instalací 20 hornin, které budou jednak rámovat prostor arboreta, jednak tvoří páteř školní naučné stezky - geologickou sbírku. Ne vše se podařilo stihnout, např. díky technickému stavu bude třeba opravit vodní nádrž, instalovat mobiliář apod. Funkční naučnou stezku a revitalizované arboretum, určené primárně pro studenty našeho gymnázia, ale otevřené i žákům lounských základních škol ci návštěvníkům z řad veřejnosti, tak uvedeme do provozu na jaře 2020 a je naším cílem, aby sloužilo jako malé ekologické středisko pro školu i její okolí.

Poděkování za realizaci projektu patří studentům, kteří nejprve v rámci projektu"Podílej se! iniciovali dílčí úpravy pozemku, aby byl využitelný i jako oddechový prostor, a následně si i vlastními fyzickými silami a nápady zapojili do prací na projektu. Poděkování patří i naší kolegyni Mgr. Lucii Rychtrové, mj. vedoucí přírodovědného kroužku a koordinátorce environmentální výchovy, bez níž by návrh úprav ani jejich realizace a výsledná podoba nevznikly. Projekt bychom jen těžko realizovali bez dotace poskytnuté nám Ústeckým krajem.

zavřít
Probíhá přenos dat...