Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > PRO UCHAZEČE > PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace (dále "škola"), 

vyhlašuje 

ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen "školský zákon"), a § 1 vyhlášky č. 422/2023, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, (dále jen "vyhláška o přijímacím řízení")., 

první kolo přijímacího řízení do prvních ročníků oborů středního vzdělání v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, ve školním roce 2024/2025.

Obory vzdělání

Pro školní rok 2024/2025 bude škola přijímat

 • do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) žáky z 5. ročníku základních škol
 • do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) žáky z 9. ročníku základních škol 

Počet otevíraných tříd

 • 1 třída osmiletého gymnázia (max. 30 žáků)
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (max. 32 žáků)

Termín podání přihlášek

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné podat v termínu od 01.02. do 20.02.2024. Lze tak učinit jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky prostřednictvím informačního systému DiPSy (Digitální Přihlašovací Systém) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.); dostupné na www.dipsy.cz;
 • v podobě výpisu získaného z informačního systému DIPSY bez prokázání totožnosti; dostupné rovněž na www.dipsy.cz;
 • v papírové podobě na tiskopisu stanoveném MŠMT ČR doručeném (včetně všech příloh) škole.

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení na naše Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, pro školní rok 2024/2025 se uskuteční formou

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále jen "JPZ" nebo "jednotná zkouška") v podobě didaktických testů z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále jen "ŠPZ" nebo "školní zkouška") v pdobě testu obecných studijních předpokladů

 • ŠPZ zjišťuje takové dovednosti a schopnosti uchazeče, které jsou potřebné pro úspěšné studium na střední škole – zejména schopnost aplikovat získané znalosti, schopnost logické interpretace textu, jazykového vyjadřování, analyzování problémů a základní matematické operace s čísly či grafy. Nezjišťuje konkrétní vědomosti ani tzv. všeobecný přehled uchazeče, ale pouze míru dovedností a schopností, které jsou nutným předpokladem ke studiu na naší škole.
 • příklady testů obecných studijních předpokladů použitých pro ŠPZ v posledních dvou letech:

Kritéria přijímacího řízení

1. kritérium: výsledek dosažený v jednotné přijímací zkoušce (max. 100 bodů)

 • didaktický test z matematiky (70 minut, max. 50 bodů)
 • didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut, max. 50 bodů)
 • minimální hranice úspěšnosti jako nezbytná podmínka pro přijetí: 20 % (tj. min. 10 bodů) v každém z didaktických testů; pokud uchazeč v některém z didaktických testů dosáhne výsledku pod hranicí úspěšnosti, nesplní školou stanovená kritéria přijímacího řízení a nemůže být ke studiu přijat
2. kritérium: výsledek dosažený ve školní přijímací zkoušce (max. 20 bodů)
 •  test obecných studijních předpokladů (30 minut)
3. kritérium: výsledky uchazeče dosažené v předchozím vzdělávání na ZŠ (max. 24 body)
 • započítává se průměrný prospěch za poslední tři uzavřená pololetí (první a druhé pololetí ve školním roce 2022/2023 a první pololetí ve školním roce 2023/2024)
 • uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen jako nedostatečný
 • hodnocení z předchozího vzdělávání se dokládá povinnou přílohou k přihlášce, použít lze jednu z následujících variant:
  • formulářem "Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání" potvrzeným ředitelem příslušné základní školy
  • vysvědčením za uvedená klasifikční období (scan nebo fotografie vysvědčení, popř. ověřená kopie v listinné podobě)
 • body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 8 bodů za každé ze sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:  

 4. kritérium: výsledky uchazeče dosažené v odborných soutěžích a olympiádách (max. 10 bodů)

 • započítávají se výsledky dosažené v individuálních odborných (předmětových) soutěžích a olympiádách v okresních, krajských a vyšších kolech
 • bodové ohodnocení umístění 
  • v okresním kole:
      1. místo - 5 bodů
      2. místo - 4 body
      3. místo - 3 body
      4. místo - 2 body
      5. místo - 1 bod
  • v krajském a vyšším kole:
      1. místo - 10 bodů
      2. místo - 9 bodů
      3. místo - 8 bodů
      4. místo - 7 bodů
      5. místo - 6 bodů
  • v každé soutěži se započítává nejlepší výsledek, body za umístění v různých soutěžích se sčítají, maximálně však do výše 10 bodů
  • uznávány budou výsledky v soutěžích: logická olympiáda, matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, olympiáda v českém jazyce, soutěž v anglickém jazyce, soutěž v německém jazyce, soutěž ve francouzském jazyce, soutěž v ruském jazyce, soutěž ve španělském jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, přírodovědný klokan, Eurorebus, astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Archimediáda
  • potvrzení o umístění (kopie diplomu, výsledkové listiny apod.) musí být doloženo v digitalizované nebo listinné formě spolu s přihláškou nebo dodatečně, nejpozději však do 17. dubna 2024

5. kritérium: jazykový certifikát (max. 10 bodů)

 • započítávají se body za prokazatelně dosaženou úroveň v cizím jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR):
  • uchazeči o osmileté studium: úroveň min. A2
  • uchazeči o čtyřleté studium: úroveň min. B1
 • jazykový certifikát (popř. náhradní doklad o výsledku standardizované zkoušky z cizího jazyka) je třeba doložit v digitalizované nebo listinné formě spolu s přihláškou nebo dodatečně, nejpozději však do 17. dubna 2024
Způsob výpočtu konečného výsledku

Každý uchazeč získá v průběhu přijímacího řízení počet bodů, který bude součtem bodů za všechna kritéria; maximálně může získat 164 body. Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů sestupně od nejvyššího po nejmenší počet; mimo pořadí budou uvedeni uchazeči, kteří v JPZ nesplní minimální podmínku přijetí. Při rovnosti získaného celkového počtu bodů dvěma nebo více uchazeči bude jejich pořadí určeno podle

 • vyššího počtu bodů dosaženého v didaktickém testu z matematiky,
 • vyššího počtu bodů dosaženého v didaktickém testu z českého jazyka a literatury,
 • vyššího počtu bodů dosaženého v testu obecných studijních předpokladů,

a to v uvedeném pořadí. V případě, že ani při použití uvedených pomocných kritérií nebude možné unikátní pořadí stanovit, rozhodne se o něm losováním za přítomnosti ředitele školy a minimálně dvou členů školské rady; o losování bude proveden záznam, který bude součástí spisové dokumentace.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč získat takový počet bodů, který jej zařadí na místo stanovené pro přijetí.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška (termíny jsou stanoveny MŠMT ČR):

Čtyřleté gymnázium       Osmileté gymnázium
   1. řádný termín: 12. dubna 2024 (pátek)      1. řádný termín: 16. dubna 2024 (úterý)
   2. řádný termín: 15. dubna 2024 (pondělí)      2. řádný termín: 17. dubna 2024 (středa)
   1. náhradní termín: 29. dubna 2024 (pondělí)      1. náhradní termín: 29. dubna 2024 (pondělí)
   2. náhradní termín: 30. dubna 2024 (úterý)      2. náhradní termín: 30. dubna 2024 (úterý)

Školní přijímací zkouška:

Čtyřleté gymnázium   Osmileté gymnázium      
   1. termín: 12. dubna 2024 (pátek) nebo
15. dubna 2024 (pondělí)
     1. termín: 16. dubna 2024 (úterý) nebo
17. dubna 2024 (středa)   
(uchazeči, kteří budou JPZ konat na GVH Louny)   (uchazeči, kteří budou konat JPZ na GVH Louny)
   2. termín: 19. dubna 2024 (pátek)      2. termín: 19. dubna 2024 (pátek)
(uchazeči, kteří budou konat JPZ na jiné škole)   (uchazeči, kteří budou JPZ konat na jiné škole)

Místo konání přijímacích zkoušek 

Jednotná přijímací zkouška

Místo konání JPZ určí uchazeči Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) 1. března 2024. Místem konání bude vždy škola uvedená v přihlášce, přičemž na oba termíny může být určena stejná škola.

Školní přijímací zkouška

Místem konání ŠPZ je Gymnázium Václava Hlavatého, Louny.

Cizinci

Uchazeči, jejichž mateřským jazykem není český jazyk a předchozí vzdělání získali ve škole mimo území České republiky, mohou

 • požádat o úpravu podmínek konání didaktického testu z českého jazyka a literatury v rámci JPZ: v takovém případě jim bude povoleno používat slovník; nebo
 • požádat o prominutí didaktického testu z českého jazyka a literatury v rámci JPZ: v takovém případě bude jejich celkové pořadí stanoveno ve spolupráci s administrátorem JPZ podle redukovaného hodnocení (tj. bez započítání výsledků za toto kritérium) a jejich znalost českého jazyka, nezbytná pro studium, se ověří rozhovorem.

Na základě opatření obecné povahy, č. j.: MSMT-29772/2022-1 – čl. I, odst. 1 se cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným  invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Uchazeč v těchto případech musí doložit doklad o dočasné ochraně (prostá kopie).

V případě nahrazení didaktického testu z českého jazyka a literatury v rámci JPZ rozhovorem ověřujícím znalost českého jazyka, bude termín konání rozhovoru uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

Rozhovor s uchazečem má 3 části: řízený rozhovor, čtení s porozuměním a popis obrázku. Uchazeč může z každé části rozhovoru získat maximálně 5 bodů. Maximální počet bodů za pohovor je 15. Hodnocení rozhovoru je uspěl nebo neuspěl. Aby uchazeč uspěl, je nutné, aby v každé části získal minimálně jeden bod a v součtu za všechny části pohovoru minimálně 8 bodů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit platné doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. Škola takovému uchazeči podmínky konání přijímací zkoušky uzpůsobí.

 

V Lounech dne 17. ledna 2024

 

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

Školní rok Obor vzdělávání

Počet přihlášených
uchazečů

Předpokládaný počet
uchazečů k přijetí

Počet skutečně přijatých uchazečů
2023/2024   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)   32  
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)   30  
2022/2023   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 67 30 31
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 87 30 30
2021/2022   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 62 30 30
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 54 30 30
2020/2021   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 64 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 68 32 33
2019/2020   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 52 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 66 30 32
2018/2019   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 55 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 30 28
2017/2018   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 28
2016/2017   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 51 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 50 30 30
2015/2016   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 57 32 32 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...