Václav Havrlant
Okresní kolo
1. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Ella Krylová
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Jan Havrlant
Okresní kolo
2. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Martin Nguyen
Krajské kolo
3. místo
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie G)
Martin Burša
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda (kategorie D)
Daniel Ransdorf
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Václav Parma
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Tomáš Kebrle
Celostátní kolo
1. místo (tým QWERTY)
Tour de App
Martin Burša
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. E)
Eliška Witošová
Krajské kolo
2. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie SŠ)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > PRO MATURANTY > MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 > ZÁKLADNÍ INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Komplexní a průběžně aktualizované informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/ provozovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání; doporučujeme proto sledovat jejich průběžnou aktualizaci.

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit všechny povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu: § 72 a násl. zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb.o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

ROK   SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST)

2023

POVINNÉ ZKOUŠKY

 2 povinné zkoušky:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CIZÍ JAZYKnebo MATEMATIKA

3 nebo 4 povinné zkoušky:

      ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

      CIZÍ JAZYK (pouze pokud žák konal
      ve společné části didaktický test)

   + 2 POVINNÉ ZKOUŠKY

dle výběru z nabídky předmětů
stanovených ředitelem školy

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů:

       • cizí jazyk
       • matematika 

      + matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky

 dle výběru z nabídky předmětů
 stanovených ředitelem školy

Žák si vybírá ze dvou variant maturitní zkoušky:

VARIANTA A VARIANTA B

Žák koná povinně 4 zkoušky z předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
     •  CIZÍ JAZYK
     •  1. zvolený předmět z nabídky
     •  2. zvolený předmět z nabídky

Žák koná povinně 4 zkoušky z předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
     •  MATEMATIKA
     •  1. zvolený předmět z nabídky
     •  2. zvolený předmět z nabídky

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části bude žák povinně konat
zkoušky ze dvou předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
        → didaktický test

     •  CIZÍ JAZYK
        → didaktický test

Žák dále může nepovinně
konat až dvě zkoušky z předmětů:

     •  MATEMATIKA
        → didaktický test 

     •  CIZÍ JAZYK (nepovinnou zkoušku nelze konat z cizího 
            jazyka, z něhož žák koná povinnou zkoušku)

        → didaktický test 

     •  MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ
        → didaktický test 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části bude žák povinně konat
zkoušky ze dvou předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
        → didaktický test

     •  MATEMATIKA
        → didaktický test

Žák dále může nepovinně
konat až dvě zkoušky z předmětů:

     •  CIZÍ JAZYK
        → didaktický test 

     •  MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ
        → didaktický test

 

Volba cizího jazyka ve společné části

Pro povinnou i nepovinnou zkoušku si žák
může zvolit jakýkoliv cizí jazyk, který se na
škole vyučuje a splňuje povinnou dotaci hodin
pro profilové zkoušky. Nezáleží na tom, zda jako
hlavní cizí jazyk, nebo jako druhý cizí jazyk.

Ve školním roce 2023/2024 tak lze zvolit:

            → Anglický jazyk
            → Německý jazyk
            → Francouzský jazyk
            → Ruský jazyk
            → Španělský jazyk

Volba cizího jazyka ve společné části

Pro nepovinnou zkoušku si žák může zvolit
jakýkoliv cizí jazyk, který se na škole vyučuje
a splňuje povinnou dotaci hodinpro profilové
zkoušky. Nezáleží na tom, zda jako hlavní cizí
jazyk, nebo jako druhý cizí jazyk.

Ve školním roce 2023/2024 tak lze zvolit:

            → Anglický jazyk
            → Německý jazyk
            → Francouzský jazyk
            → Ruský jazyk
            → Španělský jazyk

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

V profilové části bude žák povinně konat
zkoušky ze čtyř předmětů

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
         → písemná práce
         → ústní zkouška před zkušební komisí

     •  CIZÍ JAZYK (zvolený pro povinnou zkoušku
         ve společné části)
         →  písemná práce
         →  ústní zkouška před zkušební komisí

     • 1. zvolený předmět z nabídky
        → písemná  práce (platí jen pro cizí jazyk)
        → ústní zkouška před zkušební komisí

     • 2. zvolený předmět z nabídky
       → písemná práce (platí jen pro cizí jazyk)
       → ústní zkouška před zkušební komisí

Žák může dále konat nejvýše dvě nepovinné
zkoušky z předmětů, pro jejichž volbu platí
stejná nabídka jako pro zkoušku povinnou.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

V profilové části bude žák povinně konat
zkoušky 
ze tří předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
         → písemná práce
         → ústní zkouška před zkušební komisí

     • 1. zvolený předmět z nabídky
        → písemná  práce (platí jen pro cizí jazyk)
        → ústní zkouška před zkušební komisí

     • 2. zvolený předmět z nabídky
       → písemná práce (platí jen pro cizí jazyk)
       → ústní zkouška před zkušební komisí

Žák může dále konat nejvýše dvě nepovinné
zkoušky z předmětů, pro jejichž volbu platí
stejná nabídka jako pro zkoušku povinnou.

Nabídka předmětů pro povinné a nepovinné
zkoušky profilové části

     •  CIZÍ JAZYK
         → nabídka cizích jazyků je stejná jako ve
              společné části
         → musí se jednat o jazyk, ze kterého žák
              nekonal zkoušku ve společné části
         → zkouška sestává z dvou částí: písemné
              práce a ústní zkoušky před zkušební komisí
         → jednu zkoušku lze nahradit jazykovým  
              certifikátem min. na úrovni B2 (pro anglický
              jazyk), resp.
 B1 (pro ostatní cizí jazyky) -
              blíže viz níže
 Nahrazující zkouška z cizího
              jazyka

     •  MATEMATIKA
     •  INFORMATIKA
     •  DĚJEPIS
     •  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
     •  FYZIKA
     •  CHEMIE
     •  BIOLOGIE
     •  ZEMĚPIS
     •  DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
     •  LATINSKÝ JAZYK

     •  VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nabídka předmětů pro povinné a nepovinné
zkoušky profilové části

     •  CIZÍ JAZYK
        → nabídka cizích jazyků je stejná jako ve
             společné části
        → zkouška sestává ze dvou částí: písemné
             práce a ústní zkoušky před zkušební komisí
        → v této variantě nelze povinnou zkoušku
             nahradit jazykovým certifikátem(!), lze jím
             nahradit pouze jednu nepovinnou zkoušku

     •  MATEMATIKA
     •  INFORMATIKA
     •  DĚJEPIS
     •  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
     •  FYZIKA
     •  CHEMIE
     •  BIOLOGIE
     •  ZEMĚPIS
     •  DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
     •  LATINSKÝ JAZYK

     •  VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pro obě varianty platí následující pravidla:

 1. Žák posledního ročníku studia se k maturitní zkoušce přihlašuje Přihláškou k maturitní zkoušce, a to nejpozději do
  → 1. prosince 2023 (pro jarní zkušební období 2024),
  → 26. června 2024 (pro podzimní zkušební období 2024).
 2. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák ve školním roce 2023/2024 konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
 3. Povinné i nepovinné zkoušky společné části konají žáci podle katalogu požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou k dipozici na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 4. Ve společné části maturitní zkoušky lze jako nepovinnou zvolit zkoušku z předmětu – matematika rozšiřující. Tento zkušební předmět nahradil jako rovnoprávná maturitní zkouška starší zkoušku Matematika+. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. Výsledek zkoušky Matematika+, předchůdce matematiky rozšiřující, byl v předchozích letech hojně zohledňován vysokými školami v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným způsobem. Blíže zde.
 5. Zkoušky ve společné části se konají pouze formou didaktických testů, které centrálně organizuje, administruje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Hodnocení probíhá pouze slovně: uspěl(a) nebo neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Ve variantě B proto žáci, kteří si matematiku zvolí pouze ve společné části, budou mít o známku méně. Pokud chtějí mít známku i z matematiky (např. z důvodu zvýhodnění v přijímacím řízení na některé VŠ), musí si matematiku zvolit i v profilové části.
 6. Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů ve společné části. Jejich úspěšné vykonání je však podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
 7. Žák si nemůže v profilové části maturitní zkoušky zvolit stejný předmět, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky, s výjimkou matematiky.
 8. Profilová zkouška z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka má vždy část písemnou (písemná práce) a část ústní před zkušební komisí; váhy hodnocení v jednotlivých částech jsou v poměru 40 % : 60 %.
 9. Písemná práce z Českého jazyka a literatury musí být v rozsahu minimálně 250 slov (maximální rozsah není stanoven), téma si žák vybírá z nabídky minimálně 6 témat. Doba trvání písemné práce činí 110 minut včetně času na volbu zadání. Při písemné práci je možno využít Pravidla českého pravopisu.
 10. Písemná práce z Cizího jazyka musí být v rozsahu minimálně 200 slov, téma si žák vybírá z nabídky 3 témat. Doba trvání písemné práce činí 70 minut včetně času na volbu zadání. Při písemné práci je možno využít překladový slovník.
 11. U ústní zkoušky činí doba přípravy 15 minut, doba vlastní ústní zkoušky nejdéle 15 minut.
 12. Omezení výběru předmětů pro povinnou nebo nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky (vyplývající z ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.):
  → Deskriptivní geometrii si žák může zvolit pouze tehdy, když v posledních dvou letech studia absolvuje jako volitelný předmět seminář Deskriptivní geometrie.
  → Latinský jazyk si žák může zvolit zvolit pouze tehdy, když v posledních dvou letech studia absolvuje jako volitený předmět Latinský jazyk.
  → Výtvarnou výchovu si žák může zvolit pouze tehdy, když v posledním roce studia absolvuje jako volitelný předmět Seminář z výtvarné výchovy.
 13. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.
 14. Nahrazující zkouška z cizího jazyka:
  → Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň čtyři povinné zkoušky (§ 81 odst. 7 školského zákona), tj. zvolil variantu A maturitní zkoušky, může jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem.
  → Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je stanovena pro cizí jazyk (tj. na našem gymnáziu pro Anglický jazykúroveň B2 a pro další cizí jazyk (tj. na našem gymnáziu pro Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk) úroveň B1.
  → Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024 najdete zde.
  → Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2024 pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2024 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
  → Formulář žádosti si můžete stáhnout zde: ŽÁDOST (.doc) nebo ŽÁDOST (.pdf)
zavřít
Probíhá přenos dat...