Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro rodiče > Informace > Primární prevence

Primární prevence

Informace školního metodika prevence

 

Mgr. Vilém Vojtěch

Kde jej najdete: 1. poschodí budovy vlevo, číslo dveří 23
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, v nutných případech kdykoli
Telefon: 415 652 324, dále volba dvojčíslí 23
e-mail: vvojtech@seznam.cz

 

WWW stránky PRIMÁRNÍ PREVENCE GVH V LOUNECH

Školní metodik prevence Mgr. Vilém Vojtěch vypracoval Školní preventivní program Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Program je zveřejněný na webu vivo2012.wz.cz. Web „Stránky primární prevence GVH v Lounech" spravuje i aktualizuje Mgr. V. Vojtěch.

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH DROG U DOSPÍVAJÍCÍCH

MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU (formát *.pdf, velikost souboru 1 817 kB).

PRO KOHO A O ČEM TATO PUBLIKACE JE

Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebo nepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří se mohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohol a jiné drogy.
Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale ve druhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálních dovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen před užíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování. Obsah většiny kapitol byl inspirován pracemi našich předních odborníků v dané oblasti – od nich jsme si vypůjčili a parafrázovali vybrané informace. Některé části textu jsou odrazem pouze našich profesních poznatků a zkušeností. Nejedná se o striktně odbornou publikaci, čili máme za to, že otázky autorství, včetně naplňování standardizovaných citačních norem nejsou v tomto případě tolik důležité. Podstatnější je z našeho hlediska to, aby v publikaci uvedené informace byly pro čtenáře důvěryhodné, přehledně uspořádané, srozumitelné a pro praxi dobře využitelné.

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Tento program je součástí školního vzdělávacího programu a je v souladu s dokumenty Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018, jakož i s dalšími školskými dokumenty MŠMT k této problematice. Těsně souvisí se školním řádem. Pedagogický sbor je s Preventivním programem školy prokazatelně seznámen a podle svých možností se podílí na jeho realizaci. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou o programu informováni v rámci výuky a rodičovských schůzek. Jsme si vědomi toho, že samotná existence kvalitního programu, bez každodenní práce všech pedagogů při vzdělávacích a výchovných aktivitách, by neměla smysl. Bez účasti celé školy nejsou žádné změny a rozvoj reálně dosažitelné a trvale udržitelné. Škola, kde děti soutěží v reprodukci znalostí, jsou vedeny pouze ke kázni, ale tím současně i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena tvořivost dětí a sociální dovednosti představuje výrazně rizikové prostředí pro iniciaci nebo rozvoj společensky nežádoucích jevů. Jen tak se mohou postupně zlepšovat podmínky (změna činností, procesů a prostředí), které mohou přispět k naplnění strategických cílů MŠMT.


ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

SPOLU JE NÁM DOBŘE

Pro naše studenty připravujeme každý rok cílené projekty. Součástí programu je celodenní seminář s psychologem Mgr. Josefem Zikou „Spolu je nám dobře." Cílem setkání je možnost pracovat na rozvoji své osobnosti a zlepšování sociální komunikace ve třídě.

INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

Informační nástěnka je zřízena ve studovně. Jsou na ní prezentovány kontakty na poradenské instituce a další informační materiály k tématu rizikových forem chování.

SPOLUPRÁCE

Škola v oblasti prevence sociálně-patologických jevů spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech, Městským úřadem Louny, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Státním zastupitelstvím ČR, Policií ČR, Okresním soudem v Lounech, vzdělávacími institucemi (pedagogickými centry, pedagogickými fakultami, komerčními subjekty).

 

zavřít
Probíhá přenos dat...