Markéta Žížková, Monika Salavcová, Adéla Černá
Soutěž o přírodě ČR a na Lounsku
1. místo
V přírodě neriskuj
Josef Pavlátka
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. I)
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda (kat. A)
Jan Vorel
Okresní kolo
1. místo
Dějepisná olympiáda (kat. II)
Michael Křivan
Krajské kolo
1. místo
Chemická olympiáda
Jakub Udržal, Michael Křivan, Youssef El Frem, Adam Žáčik
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (družstva)
Jakub Udržal
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Michael Křivan
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu (jednotlivci)
Adam Fric
Okresní kolo
1. místo
Pythagoriáda
Václav Hetzer
Okresní kolo
2. místo
Pythagoriáda (kat. Z9)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity > Maturita ve školním roce 2020/2021 > INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 - ZNOVU AKTUALIZOVÁNO!

Komplexní a průběžně aktualizované informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/ provozovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

AKTUALIZACE K 11.03.2021

MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021, které navazují změny uvedené níže (AKTUALIZACE K 29.01.2021) a doplňují je.

Co se nově mění pro maturanty Gymnázia Václava Hlavatého, Louny:

 • didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskuteční v posunutém termínu – ve dnech 24., 25. a 26. května 2021 (původně 3., 4. a 5. května 2021); délka trvání didaktických testů ani jejich hodnocení (platné pro rok 2021) se nemění
 • ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v posunutém termínu – ve dnech 1. – 4. června 2021 (původně 17. - 21. května 2021)
 • ústní zkoušky z předmětů český a jazyk a literatura a cizí jazyk, ze kterých žák konal ve společné části didaktický test, se stávají zkouškami nepovinnými: bude tedy pouze na rozhodnutí žáka, zda je bude konat nebo nebude (to se však netýká zkoušky z cizího jazyka, kterou si žák zvolil pouze v profilové části maturitní zkoušky); způsob a formu, kterou žák provede volbu a sdělí své rozhodnutí konat či nekonat bobrovolnou ústní zkoušku řediteli školy, upřesníme
 • pokud žák nebude konat dobrovolnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, nebudou tyto zkoušky součástí hodnocení na maturitním vysvědčení, z těchto předmětů bude na maturitním vysvědčení hodnocen pouze slovem "uspěl(a)"/"neuspěl(a)" 
 • pokud žák vykoná nepovinnou ústní zkoušu z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, bude z těchto předmětů na maturitním vysvědčení hodnocen známkou, pokud však tuto zkoušku vykoná neúspěšně, na vysvědčení se tato zámka neuvede a bude hodnocen pouze z didaktického testu (protože se tato známka nebude započítávat, nebude ovlivňovat celkové hodnocení); žákovi však bude umožněno, projeví-li o to zájem, konat opravnou zkoušku
 • v hodnocení ostatních zkoušek profilové části maturitní zkoušky se nic nemění

Vyučování ve druhém pololetí 2020/2021:

 • žáci závěrečných ročníků budou ve druhém pololetí 2020/2021 hodnoceni známkou ze všech povinných předmětů, v předmětu tělesná výchova mohou být hodnoceni slovně
 • hodnocení v předmětech, ze kterých žák bude maturovat, bude uzavřeno k 11. květnu 2021; 12. května 2021 proběhne klasifikační pedagogická rada
 • hodnocení v ostatních předmětech bude uzavřeno k 31. březnu 2021; do 31. března 2021 mají žáci povinnost účastnit se výuky všech vyučovaných předmětů dle pokynů vyučujících, od 1. dubna 2021 se výuky, v nichž byla již uzavřena klasifikace, účastní pouze dobrovolně
 • vysvědčení za druhé pololetí 2020/2021 bude vydáno v pátek 14. května 2021, který je pro žáky závěrečných ročníků současně posledním dnem školní docházky
 • od 17. do 21. května 2021 budou mít žáci závěrečných ročníků volno k přípravě na konání maturitní zkoušky ("svatý týden")

 

AKTUALIZACE K 29.01.2021

Vzhledem k velmi nepříznivému průběhu školního roku 2020/2021 provedlo MŠMT ČR mimořádným Opatřením obecné povahy ze dne 29.01.2021, č.j. MSMT-3267/2021-1, změny v podobě maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu 2021. V následujících bodech shrnuji provedené změny týkající se maturitní zkoušky na naší škole jmenovitě, níže v informacích o maturitní zkoušce jsou změny vyznačeny graficky.

 • maturitní zkoušku může konat žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, prospěl v prvním pololetí tohoto školního roku a řádně podal přihlášku k maturitní zkoušce;
 • hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nemá vliv na připuštění nebo nepřipuštění k maturitní zkoušce; může tak nastat situace, že žák bude připuštěn k maturitní zkoušce, ale ve druhém pololetí neprospěje – v takovém případě, pokud úspěšně složí maturitní zkoušku, je čistě na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z předmětů, ze kterých ve 2. pololetí neprospěl (žákem školy přestává být dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku);
 • prodlužuje se doba trvání didaktického testu ve společné části maturitní zkoušky, a to
  • český jazyk a literatura85 minut (původně 75 minut)
  • cizí jazyk110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (původně 100 minut: 40 + 60 minut)
  • matematika135 minut (původně 120 minut)
 • žák, který se omluví z konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky (tj. z didaktického testu) z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto nemocněním, může tuto zkoušku konat v mimořádném termínu; omluvu spolu s přihláškou k mimořádnému termínu je třeba podat řediteli školy do 10. května 2021; mimořádný termín je stanoven na 14. – 16. června 2021 a zkouška se bude konat na spádových školách, které určí CZVV;
 • zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; protože je zrušena písemná zkouška, bude hodnocení maturitní zkoušky z uvedených předmětů tvořit pouze hodnocení ústní zkoušky (způsob hodnocení didaktického testu ve společné části tím není dotčen);
 • žák, který v jarním zkušebním období žádá o nahrazení zkoušky z cizího jazyka a nemůže v termínu do 31.03.2021 k žádosti o nahrazení přiložit doklad o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku; samotný doklad o vykonání zkoušky podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částíspolečné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit všechny povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu: § 72 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

ROK   SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ČÁST)

2020

-

2021

POVINNÉ ZKOUŠKY

2 povinné zkoušky:

 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
 2. CIZÍ JAZYK, nebo MATEMATIKA

      1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
      2. CIZÍ JAZYK (pokud si ho žák
           zvolil 
ve společné části)

+ 2 povinné zkoušky

dle výběru z nabídky předmětů
stanovených ředitelem školy

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů:

       • cizí jazyk
       • matematika
       • matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky

dle výběru z nabídky předmětů
stanovených ředitelem školy

Novelou školského zákona a maturitní vyhlášky byly s účinností od 01.10.2020 v maturitní zkoušce provedeny zásadní změny:

 • písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka byly přesunuty ze společné části do profilové části maturitní zkoušky 
 • maturitní zkouška z cizího jazyka v profilové části sestává vždy (tj. i v případě, že si žák daný cizí jazyk nezvolil ve společné části) ze dvou částí - písemné práce a ústní zkoušky; v jarním a podzimní termínu 2021 se zkouška z uvedených předmětů koná pouze formou ústní zkoušky
 • do společné části maturitní zkoušky se nově doplňuje nepovinný zkušební předmět matematika rozšiřující, který jako rovnoprávná maturitní zkouška nahrazuje dosavadní předmět Matematika+

Žák si vybírá ze dvou variant, podle které bude maturovat

VARIANTA A VARIANTA B

Žák koná povinně 4 zkoušky:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
     •  CIZÍ JAZYK
     •  1. zvolený předmět z nabídky
     •  2. zvolený předmět z nabídky

Žák koná povinně 4 zkoušky:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
     •  MATEMATIKA
     •  1. zvolený předmět z nabídky
     •  2. zvolený předmět z nabídky

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části bude žák povinně konat
zkoušky ze dvou předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
        → didaktický test - 85 75 minut

     •  CIZÍ JAZYK
        → didaktický test - 110 100 minut (40 minut poslechová
                  část, 70 60 minut
část ověřující čtení a jazykové vědomosti
                  a dovednosti)

Žák může dále nepovinně konat až dvě zkoušky
z předmětů:

     •  MATEMATIKA
        → didaktický test - 135 120 minut

     •  CIZÍ JAZYK (nepovinnou zkoušku nelze konat z cizího 
            jazyka, z něhož žák koná povinnou zkoušku)

        → didaktický test -  110 100 minut (40 minut poslechová
                  část, 70 60 minut
část ověřující čtení a jazykové vědomosti
                  a dovednosti)

     •  MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ
        → didaktický test - 150 minut

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části bude žák povinně konat
zkoušky ze dvou předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
        → didaktický test -  85 75 minut

     •  MATEMATIKA
        → didaktický test - 135 120 minut

Žák může dále nepovinně konat až dvě zkoušky
z předmětů:

     •  CIZÍ JAZYK
        → didaktický test - 110 100 minut (40 minut poslechová
                  část, 70 60 minut
část ověřující čtení a jazykové vědomosti
                  a dovednosti)

     •  MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ
        → didaktický test - 150 minut

 

Volba cizího jazyka ve společné části

 Pro povinnou i nepovinnou zkoušku si žák
může zvolit jakýkoliv cizí jazyk, který se na
škole vyučuje. Nezáleží na tom, zda jako
hlavní cizí jazyk, nebo jako druhý cizí jazyk.

Ve školním roce 2020/2021 tak lze zvolit:

            → Anglický jazyk
            Německý jazyk
            Francouzský jazyk
            Ruský jazyk
            Španělský jazyk

Volba cizího jazyka ve společné části

Pro nepovinnou zkoušku si žák může zvolit
jakýkoliv cizí jazyk, který se na škole vyučuje. Nezáleží na tom, zda jako hlavní cizí jazyk,
nebo jako druhý cizí jazyk.

Ve školním roce 2020/2021 tak lze zvolit:

            Anglický jazyk
            Německý jazyk
            → Francouzský jazyk
            → Ruský jazyk
            → Španělský jazyk

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

V profilové části bude žák povinně konat
zkoušky ze čtyř předmětů

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
         → písemná práce
         → ústní zkouška před zkušební komisí

     •  CIZÍ JAZYK (zvolený pro povinnou zkoušku
         ve společné části)
         →  písemná práce
         →  ústní zkouška před zkušební komisí

     • 1. zvolený předmět z nabídky
        → písemná  práce (platí jen pro cizí jazyk)
        → ústní zkouška před zkušební komisí

     • 2. zvolený předmět z nabídky
       → písemná práce (platí jen pro cizí jazyk)
       → ústní zkouška před zkušební komisí

Žák může dále konat nejvýše dvě nepovinné
zkoušky z předmětů, pro jejichž volbu platí
stejná nabídka jako pro zkoušku povinnou.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

V profilové části bude žák povinně konat
zkoušky 
ze tří předmětů:

     •  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
         → písemná práce
         → ústní zkouška před zkušební komisí

     • 1. zvolený předmět z nabídky
        → písemná  práce (platí jen pro cizí jazyk)
        → ústní zkouška před zkušební komisí

     • 2. zvolený předmět z nabídky
       → písemná práce (platí jen pro cizí jazyk)
       → ústní zkouška před zkušební komisí

Žák může dále konat nejvýše dvě nepovinné
zkoušky z předmětů, pro jejichž volbu platí
stejná nabídka jako pro zkoušku povinnou.

Nabídka předmětů pro povinné a nepovinné
zkoušky profilové části

     •  CIZÍ JAZYK
         → nabídka cizích jazyků je stejná jako ve
              společné části
         → musí se jednat o jazyk, ze kterého žák
              nekonal zkoušku ve společné části
         → zkouška sestává z dvou částí: písemné
              práce a ústní zkoušky před zkušební komisí
         → jednu zkoušku lze nahradit jazykovým  
              certifikátem min. na úrovni B2 (pro anglický
              jazyk), resp.
B1 (pro ostatní cizí jazyky) -
              blíže viz níže
Nahrazující zkouška z cizího
              jazyka

     •  MATEMATIKA
     •  INFORMATIKA
     •  DĚJEPIS
     •  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
     •  FYZIKA
     •  CHEMIE
     •  BIOLOGIE
     •  ZEMĚPIS
     •  DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
     •  VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nabídka předmětů pro povinné a nepovinné
zkoušky profilové části

     •  CIZÍ JAZYK
        → nabídka cizích jazyků je stejná jako ve
             společné části
        → zkouška sestává ze dvou částí: písemné
             práce a ústní zkoušky před zkušební komisí
        → v této variantě nelze povinnou zkoušku
             nahradit jazykovým certifikátem, lze jím
             nahradit pouze jednu nepovinnou zkoušku

     •  MATEMATIKA
     •  INFORMATIKA
     •  DĚJEPIS
     •  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
     •  FYZIKA
     •  CHEMIE
     •  BIOLOGIE
     •  ZEMĚPIS
     •  DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
     •  VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pro obě varianty platí následující pravidla:

 1. Žák posledního ročníku studia se k maturitní zkoušce přihlašuje Přihláškou k maturitní zkoušce, a to nejpozději do
  1. prosince 2020 (pro jarní zkušební období),
  25. června 2021 (pro podzimní zkušební období).
 2. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák ve školním roce 2020/2021 konat, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
 3. Povinné i nepovinné zkoušky společné části konají žáci podle katalogu požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou k dipozici zde, nebo na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 4. Ve společné části maturitní zkoušky lze jako nepovinnou zvolit zkoušku z předmětu – matematika rozšiřující. Tento zkušební předmět nahrazuje jako rovnoprávná maturitní zkouška dosavadní zkoušku Matematika+. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. Výsledek zkoušky Matematika+, předchůdce matematiky rozšiřující, byl v předchozích letech hojně zohledňován vysokými školami v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným způsobem. Seznam fakult vysokých škol, které zohledňují výsledek zkoušky matematika rozšiřující (resp. výsledek dříve konané zkoušky Matematika+) v rámci přijímacího řízení či jiným způsobem, naleznete zde.
 5. Zkoušky ve společné části se konají pouze formou didaktických testů, které centrálně organizuje, administruje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Hodnocení probíhá slovně: uspěl(a) nebo neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Ve variantě B proto žáci, kteří si matematiku zvolí pouze ve společné části, budou mít o známku méně. Pokud chtějí mít známku i z matematiky (např. z důvodu zvýhodnění v přijímacím řízení na některé VŠ), musí si matematiku zvolit i v profilové části.
 6. Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů ve společné části. Jejich úspěšné vykonání je však podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
 7. Žák si nemůže v profilové části maturitní zkoušky zvolit stejný předmět, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky, s výjimkou matematiky.
 8. Profilová zkouška z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka vždy část písemnou (písemná práce) a část ústní před zkušební komisí; váhy hodnocení v jednotlivých částech jsou v poměru 40 % : 60 %.
 9. Písemná práce z Českého jazyka a literatury musí být v rozsahu minimálně 250 slov (maximální rozsah není stanoven), téma si žák vybírá z nabídky minimálně 4 témat. Doba trvání písemné práce činí 110 minut včetně času na volbu zadání. Při písemné práci je možno využít Pravidla českého pravopisu.
 10. Písemná práce z Cizího jazyka musí být v rozsahu minimálně 200 slov, téma si žák vybírá z nabídky 2 až 3 témat. Doba trvání písemné práce činí 60 minut včetně času na volbu zadání. Při písemné práci je možno využít překladový slovník.
 11. U ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury a Cizího jazyka činí doba přípravy 20 minut, doba vlastní ústní zkoušky nejdéle 15 minut. U ústních zkoušek ostatních předmětů činí doba přípravy 15 minut, doba vlastní ústní zkoušky nejdéle 15 minut.
 12. Omezení výběru předmětů pro povinnou nebo nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky (vyplývající z ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.):
  Deskriptivní geometrii si žák může zvolit pouze tehdy, když v posledních dvou letech studia absolvuje jako volitelný předmět seminář Deskriptivní geometrie.
  Výtvarnou výchovu si žák může zvolit pouze tehdy, když v posledním roce studia absolvuje jako volitelný předmět Seminář z výtvarné výchovy.
 13. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.
 14. Nahrazující zkouška z cizího jazyka:
  → Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň čtyři povinné zkoušky (§ 81 odst. 7 školského zákona), tj. zvolil variantu A maturitní zkoušky, může jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
  → Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je stanovena pro cizí jazyk (tj. na našem gymnáziu pro Anglický jazyk) úroveň B2 a pro další cizí jazyk (tj. na našem gymnáziu pro Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk) úroveň B1.
  → Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 najdete zde.
  → Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky; pokud žák takový doklad nemůže spolu z žádostí předložit, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání jazykové zkoušky vydaný příslušnou istitucí, u které konal jazykovou zkoušku (samotný doklad o vykonání zkoušky podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí).
zavřít
Probíhá přenos dat...