Tamara Koubková
Celostátní soutěž
1. místo
RADUGA DUHA
Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity > Maturita ve školním roce 2021/2022 > PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Přihláška k maturitní zkoušce

K maturitní zkoušce se žáci posledního ročníku studia přihlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky (Přihláška k maturitní zkoušce), který odevzdají řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021. Pokud žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, spolu s přihláškou odevzdá rovněž příslušné doporučení školského poradenského zařízení. V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Je důležité, abyste před odevzdáním zkontrolovali úplnost údajů, které v přihlášce vyplňujete:

 • obor vzdělání (4.A4: 79-41-K/41 Gymnázium; 8.A8 - 79-41-K/81 Gymnázium)
 • evidenční číslo žáka - nevyplňovat! doplní škola z třídního výkazu
 • třída
 • žák - všechny požadované osobní údaje

Pozornost věnujte výběru zkušebních předmětů maturitní zkoušky

 • společná část: vyberte dva zkušební předměty, z nichž budete konat povinnou zkoušku, popř. nejvýše dva zkušební předměty, z nichž budete konat nepovinnou zkoušku, a označte je ve sloupci "ŘÁDNÝ TERMÍN"
 • profilová část: podle varianty, kterou jste si pro maturitní zkoušku zvolili, označte ve sloupci "ŘÁDNÝ TERMÍN" v části "POVINNÉ ZKOUŠKY" předměty, z nichž budete konat povinnou zkoušku
  • varianta A - 4 předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk (zvolený ve společné části) + 2 předměty z nabídky
  • varianta B - 3 předměty: český jazyk a literatura + 2 předměty z nabídky
 • budete-li konat (nejvýše dvě) nepovinné zkoušky, včetně nahrazující zkoušky z cizího jazyka, označte ve sloupci "ŘÁDNÝ TERMÍN" v části "NEPOVINNÉ ZKOUŠKY", zvolené předměty, které se nesmí shodovat s předměty povinných zkoušek

Pokud požadujete v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, je třeba v části "DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE" označit příslušnou variantu žádost a vyplnit údaje o kategorii a skupině přiznaného uzpůsobení a údaje o doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit - škola údaje z přihlášky zadává do informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání! Při vyplňování přihlášek se řiďte informacemi o Maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022, který naleznete zde.

Vyplněnou přihlášku opatřete aktuálním datem, potvrďte vlastnoručním podpisem a předejte řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021. Můžete tak učinit:

 • osobně ve škole, nebo
 • poštou na adresu školy (440 01 Louny, Poděbradova 661), anebo
 • elektronicky (zasláním oskenované nebo vyfotografované přihlášky na e-mailovou adresu syrovatko@glouny.cz nebo gvh@glouny.cz, využít můžete i IS Bakaláři)

Pokud žádáto o uzpůsobení podmínek, je nezbytné spolu s přihláškou odevzdat rovněž platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Ředitel školy zajistí zápis údajů z přihlášek do informačního systému CZVV, nejpozději do 18. prosince 2021 pak obdržíte od ředitele školy výpis z přihlášky, na základě kterého svým podpisem potvrdíte správnost všech údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky je proto třeba pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v informačním systému a uvedené ve výpisu v souladu s vámi odevzdanou přihláškou.

zavřít
Probíhá přenos dat...