Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Jan Libus
Okresní kolo
3. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z8
Družstvo chlapců
Republikové finále
5. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Družstvo chlapců
Středoškolský turnaj
1. místo
Memoriál Jaroslava Fořta v sálové kopané
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Michael Křivan
Krajské kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Magdaléna Zouharová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Alexandra Vitmayerová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda, kat. D


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Maturity > Maturita ve školním roce 2018/2019

Maturita ve školním roce 2018/2019

Komplexní a průběžně aktualizované informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019 najdete na webových stránkách http://www.novamaturita.cz/ provozovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Model maturitní zkoušky pro rok 2019

Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se maturitní zkouška řídí následujícím modelem:

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách www.novamaturita.cz.

Pro potřeby ústní zkoušky z českého jazyka a literatury si žák ze školního seznamu 60 literárních děl (zveřejněného na konci září 2018) vybírá 20 literárních děl, ke kterým si při ústní zkoušce bude losovat svůj pracovní list. Tento seznam odevzdá budoucí maturant řediteli školy nejpozději 01. 04. 2019.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek si žák vybírá z jazyků vyučovaných na škole, tj. z nabídky anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na škole neučil; jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Volitelnými předměty profilové části maturitní zkoušky mohou být pouze předměty, jejichž celková dotace podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin (viz vyhláška č. 177/2009 Sb., § 14, odst. 1).

Upřesnění podmínek:

1. Žák nemůže konat v profilové části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z předmětu, ze kterého konal povinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Žák tedy vykonává ve společné a profilové maturitě povinné zkoušky ze čtyř různých předmětů.

2. V profilové části si může žák zvolit informatiku pouze tehdy, když absolvuje volitelný předmět (seminář) v posledním ročníku studia.

3. V profilové části si může žák zvolit deskriptivní geometrii pouze tehdy, když absolvuje volitelný předmět (seminář) v posledních dvou letech studií.

4. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.

5. Formou profilové části maturitní zkoušky bude ústní zkouška před maturitní komisí (15 minut příprava; 15 minut zkoušení).

6. Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá z 3 částí: gramatika, práce s textem a ústní projev na vylosované téma. Maximální dosažitelný počet bodů z celé profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka je 100 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné vykonání této zkoušky je 61 bodů. Bodové a známkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka je v kompetenci zkoušející/ho a přísedící/ho u maturitní zkoušky.

     Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka bude hodnocena následovně:
     - Gramatika – maximálně 20 bodů
     - Práce s textem – maximálně 20 bodů
     - Ústní projev na vylosované téma – maximálně 60 bodů

     Stupnice celkového hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka bude převedená na známky podle stupnice:
     - 100 – 90 bodů:         výborný
     -   89 – 79 bodů:         chvalitebný
     -   78 – 68 bodů:         dobrý
     -   67 – 57 bodů:         dostatečný
     -   56 bodů a méně:    nedostatečný

7. Cizí jazyk – nahrazující zkouška (v rámci profilové maturity ji lze zvolit pouze jako zkoušku nepovinnou z jakéhokoliv cizího jazyka vyučovaného na GVH v aktuálním školním roce): nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky je ke stažení na stránkách školy. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Matematika+

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška, ke které se mohou přihlásit všichni žáci závěrečných maturitních ročníků poté, co podají svou přihlášku k maturitní zkoušce. Maturant se k ní může přihlásit prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka na webové adrese https://vpz.cermat.cz/ v termínu od 02. 01. do 15. 01. 2019. Zkouška je neveřejná a proběhne formou didaktického testu v délce 150 minut na spádové škole. Hodnocení zkoušky MATEMATIKA+ není součástí hodnocení povinných ani nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky žáka a její výsledek proto nebude uveden na maturitním vysvědčení. Podrobné informace o zkoušce najdou uchazeči na stránce http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html. Výsledky zkoušky zohlední v přijímacím řízení fakulty vysokých škol, jejichž seznam je zveřejněn na stránce https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/MATURITA/MA-PLUS/seznam_VS_MA%2B.pdf.

 

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny podzimního zkušebního období maturitní koušky 2019

25. 06. 2019 žák Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období školního roku 2018/2019.
03. 07. 2019 ŘŠ Nejzazší termín, do kdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému; žák potvrdí protokol výpisu z přihlášky a správnost údajů v něm vlastnoručním podpisem.
02. 09. 2019 žák 12:00 - 14:20 hodin: Didaktický test společné částo MZ - MATEMATIKA
poznámka: za spádovou školu určenou pro vykonání písemných zkoušek společné části MZ 2019 - podzim pro GVH Louny byla stanovena Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, Studentská 1354, Žatec
03. 09. 2019 žák 08:30 - 10:40 hodin: Písemná práce z českého jazyka a literatury
13:00 - 14:35 hodin: Didaktický test společné části MZ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
poznámka: za spádovou školu určenou pro vykonání písemných zkoušek společné části MZ 2019 - podzim pro GVH Louny byla stanovena Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, Studentská 1354, Žatec
04. 09. 2019 žák 08:30 - 09:50 hodin: Písemná práce z anlického jazyka
12:15 - 14:25 hodin: Didaktický test společné části MZ - ANGLICKÝ JAZYK
poznámka:
za spádovou školu určenou pro vykonání písemných zkoušek společné části MZ 2019 - podzim pro GVH Louny byla stanovena Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, Studentská 1354, Žatec
10. 09. 2019 Cermat Termín uvolnění výsledků didaktických testů; ředitel školy předá žákům výpis nejpozději následující pracovní den.
12. 09. 2019 žák Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky.
16. 09. 2019 Cermat Termín zpřístupnění vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019

31. 08. 2018 MŠMT Zveřejnění konkrétních termínů konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2019 v jarním zkušebním období.
30. 09. 2018     ŘŠ Nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl.

03. 12. 2018

žák Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2018/2019. (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)
19. 12. 2018 ŘŠ Nejzazší termín, do kdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému; žák potvrdí protokol výpisu z přihlášky a správnost údajů v něm vlastnoručním podpisem.
02. 01. 2019 žák Žáci se moho začít registrovat na Výsledkový portál žáka.
02. - 15. 01. 2019 žák Lhůta pro přihlašování k nepovinné výberové zkoušce Matematika+.
15. 01. 2019 MŠMT Nejzazší termín, do kdy MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro jaro 2019.
01. 03. 2019 ŘŠ Termín, kdy ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.
30. 03. 2019 ŘŠ Nejzazší termín, do kdy ředitel školy jmenuje místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí.
01. 04. 2019 žák Nejzazší termín, do kdy žák odevzdá řediteli školy svůj seznam min. 20 literárních děl.
10. 04. 2019 žák Písemná práce z českého jazyka a literatury.
11. 04. 2019 žák Písemná práce z cizího jazyka.
25. 04. 2019   Uzavření klasifikace ve 2. pololetí v maturitních třídách 4. A4 a 8. A8.
26. 04. 2019   Klasifikační pedagogická rada pro maturitní třídy 4. A4 a 8. A8.
30. 04. 2019   Vydání závěrečných výročních vysvědčení v maturitních třídách 4. A4 a 8. A8.
02. 05. 2019 žák 08:00 - 10:50 hodin: Didaktický test společné části MZ - MATEMATIKA
13:00 - 15:40 hodin: Didaktický test společné části MZ - ANGLICKÝ JAZYK
03. 05. 2019 žák 08:00 - 09:55 hodin: Didaktický test společné části MZ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
11:20 - 14:00 hodin: Didaktický test společné části MZ - NĚMECKÝ JAZYK
06. 05. 2019 žák 10:00 - 13:30 hodin: Didaktický test nepovinné výběrové zkoušky Matematika+.
15. 05. 2019 Cermat Termín uvolnění výsledků dodaktických testů; ředitel školy předá žákům výpis nejpozději následující pracovní den.
13. - 17. 05. 2019 žák Volné dny pro žáky maturitních ročníků k přípravě na konání maturitní zkoušky.
17. 05. 2019 Cermat Nejzazší termín pro uvolnění výsledků písemných prací; ředitel školy předá žákům záznam o hodnocení písemné práce bez zbytečného odkladu.
20. 05. 2019 Cermat Zpřístupnění výsledků nepovinné výběrové zkoušky Matematika+.
20. - 24. 05. 2019 žák Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky.
28. 05. 2019 Cermat Termín zpřístupnění vysvědčení o maturitní zkoušce.
29. 05. 2019 ŘŠ Slavnostní předání maturitních vysvědčení.
zavřít
Probíhá přenos dat...