Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > COVID-19

 

22. 10. 2021
INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI COVID-19 VE ŠKOLE

Momentální počty pozitivně testovaných žáků a žáků s nařízenou karanténou jsou uvedeny v následující tabulce (počty zahrnují případy oficiálně sdělené nám KHS ÚK nebo samotnými žáky):

Aktuální situace s Covid-19: pátek 03.12.2021, 8:00 hodin

Třída Celkový počet
žáků ve třídě
Počet covid
pozitivních žáků
Počet žáků
v karanténě
Forma výuky
2.A8 32 - 1 prezenční
2.A4 33 1 8 hybridní (od 03.12.2021)
6.A8 33 2 13 hybridní (od 03.12.2021)
4.A4 30 - 1 prezenční
8.A8 25 - 1 prezenční
Celkem   3 24  

Protože počty onemocněním nebo karanténou postižených žáků v jednotlivých třídách neumožňují přejít podle ustanovení § 184a školského zákona na distanční výuku pro celou třídu, potýkáme se s potřebou zajistit výuku pro obě skupiny: na jedné straně pro žáky vyjmuté z karantény a přítomné ve škole, na straně druhé pro žáky s nařízenou karanténou. 

Ve snaze nepřerušit vzdělávání žákům, kterým je znemožněna osobní přítomnost ve škole, jsme přistoupili k pokusu o formu výuky blížící se tzv. "hybridní výuce", tj. souběžně v klasické prezenční formě pro žáky přítomné ve škole a současně (zpravidla prostřednictvím platformy MS Teams) on line pro žáky v karanténě. Rozvrh hodin se nijak nemění, žáci v karanténě tedy budou mít možnost v obvyklých časech přihlašovat do týmů vytvořených pro jednotlivé předměty. Distanční výuka za daného stavu není ani pro žáky, ani pro školu povinná (realizujeme ji ve snaze nepřerušit výuku pro žáky s nařízenou karanténou a umožnit jim alespoň touto zprostředkovanou formou účast na hodinách), při on line účasti na hodinách však žákům v karanténě nebudeme započítávát absenci.

K hybridní výuce přistoupíme, bude-li karanténa nařízena alespoň čtvrtině žáků ve třídě. 

Hybridní výuka je pro nás prozatím novinkou, na kterou nejsme technicky ideálně vybaveni - až na výjimky bude probíhat pouze s použitím notebooku. Žádáme proto o potřebnou míru shovívavosti, dobře si uvědomujeme limity, které on line přenosy hodin ze třídy pravděpodobně budou omezovat. Považujeme je však za variantu vtřícnější než ponechat zvládnutí probíraného učiva pouze na samostudiu karanténou postižených žáků.

Děkujeme ze pochopení a přejeme všem dotčeným žákům i vyučujícím, ať tuto opět komplikující se situaci zvládneme! 

1. 11. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. LISTOPADU 2021

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.10.2021 se upravují podmínky provozu školy následujícím způsobem:

 • pokračuje povinnost používat při pobytu v budově školy ve společných prostorách(chodby, šatny, toalety, studovna, pro zaměstnance pak i sborovna, kanceláře, kabinety aj.) ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), a to
  • žáci nižšího gymnázia zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor
  • žáci vyššího gymnázia a zaměstnanci školy respirátor
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest neplatí
  • pro žáky při vzdělávání – při usazení v lavici
  • pro pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě) s výjimkou osob neočkovaných
 • pedagogičtí pracovníci, kteří nejsou očkováni, jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě)
 • nadále platí výjimka pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku dýchacích cest (typicky tělocvik a zpěv) – při těchto aktivitách učitel ochranný prostředek nemusí použít, pokud od ostatních udrží vzdálenost alespoň 1,5 metru; tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogických pracovníků
 • povinnost používání ochranného prostředku dýchacích cest se nevztahuje mj. na
  • osoby s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • ve dnech 08.11. a 15.11.2021 proběhne ve škole screeningové testování žáků
 • nadále platí hygienická opatření pro zmírnění rizika šíření infekčního onemocnění, zejm.
  • nevstupovat do prostor školy s příznaky infekčního respiračního onemocnění;
  • častá dezinfekce rukou: Covid-point u vstupu do budovy (u hlavního schodiště), bezoplachová dezinfekce ve třídách a na toaletách;
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení, míst a povrchů užívaných větším počtem lidí vícekrát denně (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovadla...);
  • větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a alespoň jednou během vyučovací hodiny.
 • vzhledem k významnému nárůstu počtu pozitivně testovaných žáků v minulých týdnech vyzýváme žáky, aby i nadále nad rámec shora uvedených opatření používali ochranný prostředek dýchacích cest i při hodinách, ve kterých jsou v učebně přítomni žáci z více tříd (zejm. semináře, cizí jazyky)

19. 10. 2021
HYGIENICKÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

Ve svém vnitřním provozu škola respektuje Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19K základním hygienickým pravidlům pro zmírnění rizika šíření infekčního onemocnění přitom patří:

 • nevstupování do prostor školy osobami s příznaky infekčního respiračného onemocnění;
 • aktivní používání ochranného prostředku dýchacích cest při pobytu ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety...), a to dle platného opatření MZ ČR žáci do 15 let zdravotnickou ochrannou roušku nebo respirátor třídy FFP2, starší osoby respirátor třídy alespoň FFP2; tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou, poruchou intelektu či poruchou duševního stavu;
 • častá dezinfekce rukou: Covid-point u vstupu do budovy (u hlavního schodiště), bezoplachová dezinfekce ve třídách a na toaletách;
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení, míst a povrchů užívaných větším počtem lidí vícekrát denně (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovadla...);
 • větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a alespoň jednou během vyučovací hodiny.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu pozitivně testovaných žáků nad rámec shora uvedených opatření vyzýváme žáky, aby od 19.10.2021 ochranný prostředek dýchacích cest používali i při hodinách, ve kterých jsou v učebně přítomni žáci z více tříd (zejm. semináře, cizí jazyky).

Děkujeme za pochopení a důslednost při dodržováni mimořádných hygienických opatření.

zavřít
Probíhá přenos dat...