Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > COVID-19

 

7. 2. 2022
INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI COVID-19 VE ŠKOLE

Momentální počty pozitivně testovaných žáků a žáků s nařízenou karanténou jsou uvedeny v následující tabulce (počty zahrnují případy oficiálně sdělené nám KHS ÚK nebo samotnými žáky):

Aktuální situace s Covid-19: pro čtvrtek 17. 02. 2022 

Třída Celkový počet
žáků ve třídě
Počet covid
pozitivních žáků/učitelů
Počet žáků/učitelů
v karanténě
Forma výuky
1.A8 32     prezenční
1.A4 30     prezenční
2.A8 32 1 32 distanční
(do 21.02.2022)
2.A4 33     prezenční
3.A8 31     prezenční
3.A4 32     prezenční
4.A8 28     prezenční
4.A4 30     prezenční
5.A8 30 - - prezenční
6.A8 33 1 33 distanční
(do 19.02.2022)
7.A8 26     prezenční
8.A8 25     prezenční
učitelé   1 2  
Celkem   2 / 1 65 / 2  

* po návratu z karantény doporučujeme po dobu 5 dnů používat odpovídající ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole

Protože počty onemocněním nebo karanténou postižených žáků v jednotlivých třídách neumožňují přejít podle ustanovení § 184a školského zákona na distanční výuku pro celou třídu, potýkáme se s potřebou zajistit výuku pro obě skupiny: na jedné straně pro žáky vyjmuté z karantény a přítomné ve škole, na straně druhé pro žáky s nařízenou karanténou. Ve snaze nepřerušit vzdělávání žákům, kterým je znemožněna osobní přítomnost ve škole, jsme přistoupili k pokusu o formu výuky blížící se tzv. "hybridní výuce", tj. souběžně v klasické prezenční formě pro žáky přítomné ve škole a současně (zpravidla prostřednictvím platformy MS Teams) on line pro žáky v karanténě. Rozvrh hodin se nijak nemění, žáci v karanténě tedy budou mít možnost v obvyklých časech přihlašovat do týmů vytvořených pro jednotlivé předměty. Distanční výuka za daného stavu není ani pro žáky, ani pro školu povinná (realizujeme ji ve snaze nepřerušit výuku pro žáky s nařízenou karanténou a umožnit jim alespoň touto zprostředkovanou formou účast na hodinách), při on line účasti na hodinách však žákům v karanténě nebudeme započítávát absenci.

 

1. 11. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. LISTOPADU 2021

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.10.2021 se upravují podmínky provozu školy následujícím způsobem:

 • pokračuje povinnost používat při pobytu v budově školy ve společných prostorách(chodby, šatny, toalety, studovna, pro zaměstnance pak i sborovna, kanceláře, kabinety aj.) ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), a to
  • žáci nižšího gymnázia zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor
  • žáci vyššího gymnázia a zaměstnanci školy respirátor
 • povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest neplatí
  • pro žáky při vzdělávání – při usazení v lavici
  • pro pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě) s výjimkou osob neočkovaných
 • pedagogičtí pracovníci, kteří nejsou očkováni, jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při poskytování vzdělávání (při výuce ve třídě)
 • nadále platí výjimka pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku dýchacích cest (typicky tělocvik a zpěv) – při těchto aktivitách učitel ochranný prostředek nemusí použít, pokud od ostatních udrží vzdálenost alespoň 1,5 metru; tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogických pracovníků
 • povinnost používání ochranného prostředku dýchacích cest se nevztahuje mj. na
  • osoby s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • ve dnech 08.11. a 15.11.2021 proběhne ve škole screeningové testování žáků
 • nadále platí hygienická opatření pro zmírnění rizika šíření infekčního onemocnění, zejm.
  • nevstupovat do prostor školy s příznaky infekčního respiračního onemocnění;
  • častá dezinfekce rukou: Covid-point u vstupu do budovy (u hlavního schodiště), bezoplachová dezinfekce ve třídách a na toaletách;
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení, míst a povrchů užívaných větším počtem lidí vícekrát denně (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovadla...);
  • větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a alespoň jednou během vyučovací hodiny.
 • vzhledem k významnému nárůstu počtu pozitivně testovaných žáků v minulých týdnech vyzýváme žáky, aby i nadále nad rámec shora uvedených opatření používali ochranný prostředek dýchacích cest i při hodinách, ve kterých jsou v učebně přítomni žáci z více tříd (zejm. semináře, cizí jazyky)

19. 10. 2021
HYGIENICKÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

Ve svém vnitřním provozu škola respektuje Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19K základním hygienickým pravidlům pro zmírnění rizika šíření infekčního onemocnění přitom patří:

 • nevstupování do prostor školy osobami s příznaky infekčního respiračného onemocnění;
 • aktivní používání ochranného prostředku dýchacích cest při pobytu ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety...), a to dle platného opatření MZ ČR žáci do 15 let zdravotnickou ochrannou roušku nebo respirátor třídy FFP2, starší osoby respirátor třídy alespoň FFP2; tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou, poruchou intelektu či poruchou duševního stavu;
 • častá dezinfekce rukou: Covid-point u vstupu do budovy (u hlavního schodiště), bezoplachová dezinfekce ve třídách a na toaletách;
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení, míst a povrchů užívaných větším počtem lidí vícekrát denně (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovadla...);
 • větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a alespoň jednou během vyučovací hodiny.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu pozitivně testovaných žáků nad rámec shora uvedených opatření vyzýváme žáky, aby od 19.10.2021 ochranný prostředek dýchacích cest používali i při hodinách, ve kterých jsou v učebně přítomni žáci z více tříd (zejm. semináře, cizí jazyky).

Děkujeme za pochopení a důslednost při dodržováni mimořádných hygienických opatření.

zavřít
Probíhá přenos dat...