Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Základní informace

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace - jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška proběhne v roce 2020 pouze v jednom termínu, a to v pondělí 8. června 2020 pro obor čtyřletého gymnázia a v úterý 9. června pro obor osmiletého gymnázia. Případný náhradní termín pro všechny obory se pak uskuteční 23. června 2020. Dle vyjádření MŠMT je mírnou kompenzací za letos zrušený druhý termín prodloužení času na vypracování didaktického testu o 15 minut pro DT z matematiky a o 10 minut pro DT z českého jazyka a literatury.

MŠMT vydalo jednotné zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení: zkušební schéma.

Další aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce s přidělenými evidenčními čísly jsme uchazečům, kteří přijímací zkoušku vykonají na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, a jejich zákonným zástupcům odeslali prostřednictvím České pošty, s. p. dne 21. 05. 2020 (pro čtyřletý obor), resp. 22. 05. 2020 (pro osmiletý obor), následně pak i v digitalizované formě na e-mailovou adresu zákonných zástupců uchazečů. Zásilka obsahuje následující dokumenty:

 1. Pozvánku ředitele školy s přiděleným evidenčním číslem, se základními pokyny k přijímací zkoušce a informacemi o dalším průběhu přijímacího řízení.
 2. Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání (vygenerovano ze systému CZVV).
 3. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - v úpravě provedené k 07. 05. 2020 (čtyřleté gymnázium, osmileté osmileté gymnázium).
 4. Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 5. Organizační a hygienická pravidla pro účastníky přijímacího řízení.
 6. Výzvu zákonným zástupcům účastníka přijímacího řízení k nahlédnutí ke spisu.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo upraveno časové schéma přijímací zkoušky v souladu s doporučením školského poradenského zařízení; upravené schéma, popř. další podmínky přijímací zkoušky je součástí zaslané pozvánky.

 

Vzdělávací obory

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, bude pro školní rok 2020/2021 přijímat žáky

 • z 5. ročníku základních škol do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
 • z 9. ročníku základních škol do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Počet otevíraných tříd

 • 1 třída osmiletého gymnázia (max. 32 žáků)
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (max. 32 žáků)

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení na naše gymnázium probíhá formou jednotná přijímací zkoušky (dále jen "JPZ" nebo "jednotná zkouška"), která je pro přijmací řízení v oborech v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena ustanovením § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů; úpravu podmínek při přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dále upřesňuje vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktických testů z předmetů Český jazyk a literatura Matematika.

Žádnou další vlastní školní zkoušku nebo pohovor naše škola nebude realizovat, s výjimkou uchazečů s cizí státní příslušností, kteří absolvovali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky: těmto uchazečům se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka a literatury a k prokázání znalosti českého jazyka konají pouze ústní pohovor.

Uchazeč o studium má možnost podat si přihlášku na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž mu bude umožněno konat JPZ na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení na obou školách se uchazeči bude zohledňovat pouze lepší výsledek z obou termínů, bez ohledu na to, na které škole jednotnou zkoušku vykonal. Pokud se uchazeč nebude moci v prvním nebo druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a svou nepřítomnost řediteli dané školy řádně omluví, bude moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení na naše gymnázium, musí v každém z didaktických testů dosáhnout minimální hranice úspěšnosti, kterou jsme nastavili na 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

Termín podání přihlášky ke studiu

Vyplněná přihláška ke studiu od školního roku 2020/2021 (najdete ji např. zde) musí být podána nejpozději do pondělí 2. března 2020.

Termíny jednotných zkoušek ve školním roce 2019/2020
a) pro obory čtyřletých gymnázií:
 • 1. řádný termín: 14. dubna 2020 - termín zrušen
 • 2. řádný termín: 15. dubna 2020 - termín zrušen

b) pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 16. dubna 2020 - termín zrušen
 • 2. termín: 17. dubna 2020 - termín zrušen

c) náhradní termíny  - pro všechny obory vzdělání:

 • 1. náhradní termín: 13. května 2020 - termín zrušen
 • 2. náhradní termín: 14. května 2020 - termín zrušen
Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení

Kromě výsledků dosažených uchazeči v didaktických testech JPZ zohledňujeme v přijímacím řízení následující kritéria:

 1. prospěch uchazeče v posledních dvou ročnících absolvovaných na základní škole
 2. výsledky dosažené uchazečem během posledních dvou ročníků na základní škole v odborných soutěžích a olympiádách
 3. mezinárodní jazykové certifikáty
Prospěch na základní škole

Uchazeči o čtyřleté studium - ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměr) na základní škole, a to obou pololetích 8. ročníku a prvním pololetí 9. ročníku. Uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou. Body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 15 bodů za každé ze tří sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:

Tabulka bodů za prospěch na vysvědčení
v 8. a 9. ročníku základní školy
Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,200 15
1,201 1,250 14
1,251 1,300 13
1,301 1,350 12
1,351 1,400 11
1,401 1,450 10
1,451 1,500 9
1,501 1,550 8
1,551 1,600 7
1,601 1,650 6
1,651 1,700 5
1,701 1,750 4
1,751 1,800 3
1,801 1,850 2
1,851 1,900 1
1,901 a více 0

Známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Uchazeči o osmileté studium - ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměr) na základní škole, a to obou pololetích 4. ročníku a prvním pololetí 5. ročníku. Uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou horší než dobrou. Body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 15 bodů za každé ze tří sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:

Tabulka bodů za prospěch na vysvědčení
ve 4. a 5. ročníku základní školy
Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,150 15
1,151 1,200 14
1,201 1,250 13
1,251 1,300 12
1,301 1,350 11
1,351 1,400 10
1,401 1,450 9
1,451 1,500 8
1,501 1,550 7
1,551 1,600 6
1,601 1,650 5
1,651 1,700 4
1,701 1,750 3
1,751 1,800 2
1,801 1,850 1
1,851 a více 0

Známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Umístění v soutěžích

Zájemci mohou v rámci přijímacího řízení obdržet další body za doložené úspěšné umístění (do 3. místa) v okresních, krajských a vyšších kolech individuálních odborných (předmětových) soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT. V závislosti na umístění uchazeč získá za umístění v okesním kole soutěže 5 bodů za 1. místo, 4 body za 2. místo a 3 body za 3. místo, v krajském a vyšším kole pak 10 bodů za 1. místo, 9 bodů za 2. místo a 8 bodů za 3. místo. Body se počítají vždy za nejlepší umístění v rámci jedné soutěže, body za umístění ve více soutěžích se sčítají, nejvýše však do hodnoty 10 bodů. Umístění je třeba doložit předložením originálu nebo základní školou potvrzené kopie diplomu, výsledkové listiny apod., nejlépe s přihláškou, nejpozději však v den konání didaktických testů JPZ na naší škole. Uznávat budeme výsledky dosažené v následujících soutěžích:

 • Matematická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Biologická olympiáda
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěž v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce
 • Dějepisná olympiáda
 • Zeměpisná olympiáda
 • Matematický klokan
 • Přírodovědný klokan
 • Eurorebus
 • Astronomická olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Archimediáda

V přijímacím řízení se nebonifikují výsledky dosažené uchazečem v soutěžích sportovních a uměleckých.

Jazykové certifikáty

Uchazeč může v rámci přijímacího řízení dále obdržet bonikaci 10 bodů, prokáže-li úroveň svých jazykových schopností předložením mezinárodního certifikátu o dosažené úrovni v cizím jazyce: uchazeči o osmileté studium na úrovni minimálně A2, uchazeči o čtyřleté studium na úrovni minimálně B1.Získaný jazykový certifikát je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií certifikátu, popř. náhradním dokladem o výsledku standardizované zkoušky z cizího jazyka obsahujícím jednoznačnou identifikaci uchazeče a zkušební instituce, originální podpis zástupce vydávající instituce a informaci o úspěšném vykonání zkoušky.

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 - osmileté gymnázium

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 - čtyřleté gymnázium

 

Podpůrná opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

Školní rok Obor vzdělávání

Počet přihlášených
uchazečů

Předpokládaný počet
přijatých uchazečů

Počet přijatých 
uchazečů
2020/2021   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 64 32  
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 68 32  
2019/2020   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 52 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 66 30 32
2018/2019   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 55 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 30 28
2017/2018   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 28
2016/2017   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 51 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 50 30 30
2015/2016   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 57 32 32 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...