Florbal - dívky IV
Okresní přebor
1. místo
Přebor ve florbalu
Přespolní běh - dívky V.
Krajské kolo
2. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - dívky V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci V.
Okresní kolo
1. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci IV.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
Přespolní běh - chlapci III.
Okresní kolo
3. místo
Přespolní běh 2018
37. ročník SAP - dívky
Krajské kolo
2. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - dívky
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
37. ročník SAP - chlapci
Okresní kolo
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Matyáš Černíček
kategorie E
1. místo - krajské kolo
Fyzikální olympiáda


Zobraz celou galerii úspěchů...

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Vzdělávací obory

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, bude pro školní rok 2019/2020 přijímat žáky

 • z 5. ročníku základních škol do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
 • z 9. ročníku základních škol do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Počet otevíraných tříd

 • 1 třída osmiletého gymnázia (max. 30 žáků)
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (max. 32 žáků)

Informace o přijímacím řízení

Jednotná přijímací zkouška (dále jen "JPZ" nebo "jednotná zkouška") v přijmacím řízení v oborech v oborech vzdělán s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška MŠMT č. 353/2916 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Úpravu podmínek při přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dále obsahuje vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktických testů z předmetů Český jazyk a literatura Matematika. Uchazeč má možnost podat si přihlášku na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž mu bude umožněno konat JPZ na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení na obou školách se uchazeči bude zohledňovat pouze lepší výsledek z obou termínů, bez ohledu na to, na které škole jednotnou zkoušku vykonal. Pokud se uchazeč nebude moci v prvním nebo druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a svou nepřítomnost řediteli dané školy řádně omluví, bude moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení na naše gymnázium, musí v každém z didaktických testů dosáhnout minimální hranice úspěšnosti, kterou jsme nastavili na 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

Termíny jednotných zkoušek ve školním roce 2018/2019
a) pro obory čtyřletých gymnázií:
 • 1. termín: 12. dubna 2019
 • 2. termín: 15. dubna 2019

b) pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 16. dubna 2019
 • 2. termín: 17. dubna 2019

c) náhradní termíny  - pro všechny obory vzdělání:

 • 1. termín: 13. května 2019
 • 2. termín: 14. května 2019

Žádnou další vlastní školní zkoušku nebo pohovor naše škola nebude realizovat, s výjimkou uchazečů s cizí státní příslušností, kteří absolvovali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky: těmto uchazečům se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka a literatury a k prokázání znalosti českého jazyka konají pouze ústní pohovor.

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení
Prospěch na základní škole

Uchazeči o čtyřleté studium - ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměr) na základní škole, a to obou pololetích 8. ročníku a prvním pololetí 9. ročníku. Uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou. Body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 15 bodů za každé ze tří sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:

Tabulka bodů za prospěch na vysvědčení
v 8. a 9. ročníku základní školy
Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,200 15
1,201 1,250 14
1,251 1,300 13
1,301 1,350 12
1,351 1,400 11
1,401 1,450 10
1,451 1,500 9
1,501 1,550 8
1,551 1,600 7
1,601 1,650 6
1,651 1,700 5
1,701 1,750 4
1,751 1,800 3
1,801 1,850 2
1,851 1,900 1
1,901 a více 0

Známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Uchazeči o osmileté studium - ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměr) na základní škole, a to obou pololetích 4. ročníku a prvním pololetí 5. ročníku. Uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou horší než dobrou. Body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 15 bodů za každé ze tří sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:

Tabulka bodů za prospěch na vysvědčení
ve 4. a 5. ročníku základní školy
Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,200 15
1,201 1,250 14
1,251 1,300 13
1,301 1,350 12
1,351 1,400 11
1,401 1,450 10
1,451 1,500 9
1,501 1,550 8
1,551 1,600 7
1,601 1,650 6
1,651 1,700 5
1,701 1,750 4
1,751 1,800 3
1,801 1,850 2
1,851 1,900 1
1,901 a více 0

Známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Účast v soutěžích

Zájemci o čtyřleté studium mohou v rámci přijímacího řízení obdržet další body za doložené úspěšné umístění (d 3. místa) v okresních a vyšších kolech individuálních odborných (předmětových) soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT. V závislosti na umístění uchazeč získá 15 bodů za 1. místo, 10 bodů za 2. místo a 5 bodů za 3. místo; body za umístění se sčítají, nejvýše však do hodnoty 15 bodů. Umístění je třeba doložit předložením originálu nebo základní školou potvrzené kopie diplomu, výsledkové listiny apod., nejlépe s přihláškou, nejpozději však v den konání didaktických testů JPZ na naší škole. Uznávat budeme výsledky dosažené v následujících soutěžích:

 • matematická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda
 • biologická olympiáda
 • olympiáda v českém jazyce
 • olympiáda v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce
 • dějepisná olympiáda
 • zeměpisná olympiáda
 • matematický klokan
 • přírodovědný klokan
Jazykové certifikáty

Uchazeč o čtyřleté studium může dále v rámci přijímacího řízení obdržet bonifikaci 5 bodů za získaný mezinárodní certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce na úrovni min. B1. Získaný jazykový certifikát je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií certifikátu, popř. náhradním dokladem o výsledku standardizované zkoušky z cizího jazyka obsahujícím jednoznačnou identifikaci uchazeče a zkušební instituce, originální podpis zástupce vydávající instituce a informaci o úspěšném vykonání zkoušky.

 

Podpůrná opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

Školní rok Obor vzdělávání

Počet přihlášených
uchazečů

Předpokládaný počet
přijatých uchazečů

Počet přijatých 
uchazečů
2018/2019   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 55 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 30 28
2017/2018   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 28
2016/2017   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 51 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 50 30 30
2015/2016   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 57 32 32 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...