Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Základní informace

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vzdělávací obory

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, bude pro školní rok 2021/2022 přijímat žáky

 • z 5. ročníku základních škol do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
 • z 9. ročníku základních škol do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Počet otevíraných tříd

 • 1 třída osmiletého gymnázia (max. 32 žáků)
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (max. 32 žáků; )

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení na naše gymnázium bude v roce 2021 probíhat formou

1. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále jen "JPZ" nebo "jednotná zkouška")

2. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále jen "ŠPZ" nebo "školní zkouška") ve formě testu obecných studijních předpokladů

Pozn.: Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2020/2021 povinnou součástí přijímacího řízení u čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž o jejím nekonání může rozhodnout ředitel školy. Ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, rozhodl, že jednotná přijímací zkouška bude i letos součástí přijímacího řízení.

Uchazeč o studium má možnost podat si přihlášku na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), bude mu proto umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, a to

 • buď na každé z těchto škol, pokud je JPZ součástí přijímacího řízení na obou školách, nebo
 • dvakrát na jedné škole, ve které je JPZ součástí přijímacího řízení (každému uchazeči musí být dána možnost vykonat JPZ dvakrát i v případě, že JPZ je součástí přijímacího řízení pouze na jedné za dvou škol, na které si přidal přihlášku).
 • POZOR! dle čl. VIII. Opatření obecné povahy vydaného MŠMT dne 05.01.2021, č.j. MSMT-43073/2020-3, uchazeč, který podá pouze jedinou přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání, koná JPZ ve dvou termínech na škole uvedené v přihlášce. Toto mimořádné opatření se však nevztahuje pro uchazeče, který podá pouze jedinou přihlášku do osmiletého oboru vzdělání, ten v takovém případě koná JPZ pouze v jednom termínu; pokud takový uchazeč chce využít dvou termínů pro konání JPZ (což s ohledem na zkušenosti z minulých let doporučujeme), musí podat přihlášky na dvě osmiletá gymnázia a v nich JPZ ve dvou termínech vykonat (není možné do přihlášky vyplnit pouze jednu školu nebo dvakrát stejnou školu - obnor vzdělání by zůstal totožný).

Do výsledku přijímacího řízení se uchazeči bude zohledňovat vždy pouze lepší výsledek z obou termínů JPZ; pokud JPZ koná na obou školách, započítává se lepší výsledek bez ohledu na to, na které škole JPZ vykonal. Pokud se uchazeč nebude moci v prvním nebo druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a svou nepřítomnost řediteli dané školy řádně omluví, bude moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení na naše gymnázium, musí v každém z didaktických testů jednotné přijímací zkoušky dosáhnout minimální hranice úspěšnosti, kterou jsme nastavili na 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

Termín podání přihlášky ke studiu

Vyplněná přihláška ke studiu od školního roku 2020/2021 (najdete ji např. zde) musí být podána nejpozději do pondělí 1. března 2021. Nejpozději tento den je nutné doručit přihlášku do Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, nebo ji doporučeně odeslat na adresu: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, 440 01 Louny.

Přihlášky podané nebo odeslané po tomto datu nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

a) pro obor čtyřletého gymnázia 1. řádný termín 12. dubna 2021   3. května 2021
  2. řádný termín 13. dubna 2021   4. května 2021
b) pro obor osmiletého gymnázia 1. řádný termín 14. dubna 2021   5. května 2021
  2. řádný termín 15. dubna 2021   6. května 2021
c) náhradní termíny (pro oba obory gymnázia)    1. náhradní termín:    12. května 2021   2. června 2021
  2. náhradní termín: 13. května 2021   3. června 2021

Termíny školní přijímací zkoušky

Školní přijímací zkoušku vykoná uchazeč ve stejném termínu, kdy koná JPZ na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny. V případě, že bude na naší škole konat obě JPZ, vykoná školní přijímací zkoušku v 1. termínu.   

Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění stanovuje ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2020/2021.

Celkové pořadí uchazeče

Uchazeči budou přijímáni podle umístění v celkovém pořadí. Celkové pořadí uchazeče bude sestaveno na základě:

 1. výsledků dosažených v didaktických testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky konané podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění (§ 60 a následující), průměrného prospěchu ze ZŠ a výsledků uchazeče ve vybraných soutěžích v průběhu studia na ZŠ.
 2. výsledku dosažené v testu obecných studijních předpokladů (ve školní přijímací zkoušce)
 3. průměrného prospěchu uchazeče na základní škole
 4. výsledků uchazeče ve vybraných odborných soutěžích a olympiádách dosažených v průběhu studia na základní škole
 5. mezinárodních jazykových certifikátů osvědčujících úroveň znalostí cizího jazyka
Upřesnění kritérií pro obor čtyřletého gymnázia 
KRITÉRIUM    BODOVÝ ZISK   
→ JPZ - didaktický test z matematiky  0 - 50 bodů
→ JPZ - didaktický test z českého jazyka a literatury 0 - 50 bodů
→ ŠPZ - test obecných studijních předpokladů 0 - 20 bodů
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 8. ročníku 0 - 10 bodů
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 9. ročníku 0 - 10 bodů
→ výsledky v odborných soutěžích a olympiádách na ZŠ    0 - 10 bodů
→ certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce (min. B1) 0 - 10 bodů
CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ BODOVÝ ZISK 160 BODŮ

 

 

 

 

 

 

 

Upřesnění kritérií pro obor osmiletého gymnázia
KRITÉRIUM    BODOVÝ ZISK   
→ JPZ - didaktický test z matematiky  0 - 50
→ JPZ - didaktický test z českého jazyka a literatury 0 - 50
→ ŠPZ - test obecných studijních předpokladů 0 - 20
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 4. ročníku 0 - 10
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 5. ročníku 0 - 10
→ výsledky v odborných soutěžích a olympiádách na ZŠ    0 - 10
→ certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce 0 - 10
CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ BODOVÝ ZISK 160 BODŮ

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení jednotlivých kritérií:

1. Didaktické testy jednotné prijímací zkoušky

 • didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury připravuje, organizuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
 • každý test je hodnocen samostatně a výsledek každého z testů je vyjádřen bodovým hodnocením v rozmezí 0 - 50 bodů
 • aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, musí v každém z didaktických testů jednotné přijímací zkoušky dosáhnout minimální hranice úspěšnosti 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat
 • didaktické testy z minulých let a ilustrační testy pro rok 2021jsou zveřejněny na webových stránkách CZVV - https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

2. Školní přijímací zkouška - test obecných studijních předpokladů

3. Průměrný prospěch na základní škole

 • ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměrný prospěch) dosažený na základní škole, a to v prvním pololetí školního roku 2019/2020 a v prvním pololetí školního roku 2020/2021
 • uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou
 • známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje
 • body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 10 bodů za každé ze sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:
ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM    OSMILETÉ GYMNÁZIUM
Tabulka bodů za průměrný prospěch na vysvědčení v 8. a 9. ročníku ZŠ   Tabulka bodů za průměrný prospěch na vysvědčení ve 4. a 5. ročníku ZŠ
Průměr od Průměr do Počet bodů   Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,100 10   1,000 1,150 10
1,101 1,200 9   1,151 1,200 9
1,201 1,300 8   1,201 1,250 8
1,301 1,400 7   1,251 1,300 7
1,401 1,500 6   1,301 1,350 6
1,501 1,600 5   1,351 1,400 5
1,601 1,700 4   1,401 1,450 4
1,701 1,800 3   1,451 1,500 3
1,801 1,900 2   1,501 1,550 2
1,901 2,000 1   1,551 1,600 1
2,001 a více 0   1,601 a více 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výsledky v odborných soutěžích a olympiádách

 • uchazeči mohou v rámci přijímacího řízení obdržet další body za doložené úspěšné umístění (do 3. místa) v okresních, krajských a vyšších kolech individuálních odborných (předmětových) soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT
 • v závislosti na umístění uchazeč získá za umístění v okresním kole soutěže 5 bodů za 1. místo, 4 body za 2. místo a 3 body za 3. místo, v krajském a vyšším kole pak 10 bodů za 1. místo, 9 bodů za 2. místo a 8 bodů za 3. místo. Body se počítají vždy za nejlepší umístění v rámci jedné soutěže, body za umístění ve více soutěžích se sčítají, nejvýše však do hodnoty 10 bodů
 • umístění je třeba doložit předložením originálu nebo základní školou potvrzené kopie diplomu, výsledkové listiny apod., a to nejlépe s přihláškou, nejpozději však v den konání didaktických testů JPZ na naší škole
 • uznávat budeme výsledky dosažené v následujících soutěžích:
  • Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v anglickém/německém/francouzském/ruském/španělském jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Eurorebus, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Archimediáda
 • v přijímacím řízení se (s ohledem na všeobecný charakter Gymnázia Václava Hlavatého, Louny) nebonifikují výsledky dosažené uchazečem v soutěžích sportovních a uměleckých

5. Jazykové certifikáty

 • uchazeč může v rámci přijímacího řízení dále obdržet bonikaci 10 bodů, prokáže-li úroveň svých jazykových schopností předložením mezinárodního certifikátu o dosažené úrovni v cizím jazyce: uchazeči o osmileté studium na úrovni alespoň A2, uchazeči o čtyřleté studium na úrovni minimálně B1
 • získaný jazykový certifikát je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií certifikátu, popř. náhradním dokladem o výsledku standardizované zkoušky z cizího jazyka obsahujícím jednoznačnou identifikaci uchazeče a zkušební instituce, originální podpis zástupce vydávající instituce a informaci o úspěšném vykonání zkoušky. 

Podpůrná opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Nekonání jednotné přijímací zkoušky

V případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v oboru čtyřletého gymnázia bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, rozhodne ředitel školy o případném nekonání jednotných přijímacích zkoušek nejpozději do 8. března 2021.

 

V Lounech dne 22. ledna 2021

 

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

Školní rok Obor vzdělávání

Počet přihlášených
uchazečů

Předpokládaný počet
přijatých uchazečů

Počet přijatých 
uchazečů
2021/2022   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 62 30  
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 54 30  
2020/2021   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 64 32  32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 68 32  33
2019/2020   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 52 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 66 30 32
2018/2019   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 55 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 30 28
2017/2018   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 28
2016/2017   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 51 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 50 30 30
2015/2016   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 57 32 32 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...