Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Základní informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace (dále "škola"), vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání ve školním roce 2023/2024.

1. Obory vzdělání

Pro školní rok 2022/2023 bude škola přijímat 

 • do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) žáky z 5. ročníku základních škol
 • do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) žáky z 9. ročníku základních škol do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

2. Počet otevíraných tříd

 • 1 třída osmiletého gymnázia (max. 30 žáků)
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (max. 30 žáků; )

3. Předpoklady pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy

Nezbytnými předpoklady, za kterých se uchazeč může stát žákem, jsou zejména:

 • absolvováním přijímacího řízení (viz níže)
 • doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ (uchazeči o studium osmiletého gymnázia), resp. doložení splnění povinné školní docházky (uchazeči o studium čtyřletého gymnázia); splnění podmínky se dokládá při zahájení 1. ročníku předložením vysvědčení vydaného příslušnou základní školou
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v GVH Louny uplatněním zápisového lístkusplnění podmínky se dokládá po vydání rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání předložením zápisového lístku řediteli školy
 • předložením dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR 

4. Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení na naše Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, pro školní rok 2023/2024 bude probíhat formou

A. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále jen "JPZ" nebo "jednotná zkouška") ve formě didaktických testů z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura

B. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále jen "ŠPZ" nebo "školní zkouška") ve formě testu obecných studijních předpokladů

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

Uchazeč o studium má možnost podat si přihlášku na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), bude mu proto umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se uchazeči bude zohledňovat vždy pouze lepší výsledek z obou termínů JPZ; pokud JPZ koná na obou školách, započítává se lepší výsledek bez ohledu na to, na které škole JPZ vykonal. Pokud se uchazeč nebude moci v prvním nebo druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a svou nepřítomnost řediteli dané školy řádně omluví, bude moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení na naše gymnázium, musí v každém z didaktických testů jednotné přijímací zkoušky dosáhnout minimální hranice úspěšnosti, kterou jsme nastavili na 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

Termín podání přihlášky ke studiu

Vyplněná přihláška ke studiu od školního roku 2023/2024 (najdete ji např. zde) musí být podána nejpozději do středy 1. března 2022. Nejpozději tento den je nutné buď doručit přihlášku přímo do Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, nebo ji doporučeně odeslat na adresu: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, 440 01 Louny.

Přihlášky podané nebo odeslané po tomto datu nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v roce 2023

Termíny JPZ v roce 2022 stanovilo MŠMT ČR takto:

a) pro obor čtyřletého gymnázia 1. řádný termín čtvrtek 13. dubna 2023
  2. řádný termín pátek 14. dubna 2023
b) pro obor osmiletého gymnázia 1. řádný termín pondělí 17. dubna 2023
  2. řádný termín úterý 18. dubna 2023
c) náhradní termíny (pro oba obory gymnázia)    1. náhradní termín:    středa 10. května 2023
  2. náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023

Termíny školní přijímací zkoušky v roce 2023 

Školní přijímací zkoušku vykoná uchazeč ve stejném termínu, kdy bude konat JPZ na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny. Pozvánku k ní tak uchazeč obdrží společně s pozvánkou k JPZ

Jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění stanovuje ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2023/2024 takto:

Celkové pořadí uchazeče

Uchazeči budou přijímáni podle svého umístění v celkovém pořadí všech uchazečů. Celkové pořadí všech uchazečů bude sestaveno podle součtu všech bodů získaných na základě:

 1. výsledků dosažených v didaktických testech JPZ z matematiky a z českého jazyka a literatury, 
 2. výsledku dosaženého v testu obecných studijních předpokladů (ve školní přijímací zkoušce),
 3. průměrného prospěchu uchazeče na základní škole,
 4. výsledků uchazeče ve vybraných odborných soutěžích a olympiádách dosažených v průběhu studia na základní škole,
 5. mezinárodních jazykových certifikátů osvědčujících úroveň znalostí cizího jazyka.
Upřesnění kritérií pro obor čtyřletého gymnázia 
KRITÉRIUM    BODOVÝ ZISK   
→ JPZ - didaktický test z matematiky  0 - 50
→ JPZ - didaktický test z českého jazyka a literatury 0 - 50
→ ŠPZ - test obecných studijních předpokladů 0 - 20
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 8. ročníku 0 - 8
→ průměrný prospěch na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku 0 - 8
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 9. ročníku 0 - 8
→ výsledky v odborných soutěžích a olympiádách na ZŠ    0 - 10
→ certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce (min. B1) 0 - 10
CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ BODOVÝ ZISK 164 BODY

 

 

 

 

 

 

 

 
Upřesnění kritérií pro obor osmiletého gymnázia
KRITÉRIUM    BODOVÝ ZISK   
→ JPZ - didaktický test z matematiky  0 - 50
→ JPZ - didaktický test z českého jazyka a literatury 0 - 50
→ ŠPZ - test obecných studijních předpokladů 0 - 20
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 4. ročníku 0 - 8
→ průměrný prospěch na ZŠ za 2. pololetí 4. ročníku 0 - 8
→ průměrný prospěch na ZŠ za 1. pololetí 5. ročníku 0 - 8
→ výsledky v odborných soutěžích a olympiádách na ZŠ    0 - 10
→ certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce 0 - 10
CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ BODOVÝ ZISK 164 BODY

 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlení jednotlivých kritérií:

1. Didaktické testy jednotné prijímací zkoušky

 • didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury připravuje, organizuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
 • délka trvání didaktického testu z matematiky je 70 minut, testu z českého jazyka a literatury 60 minut 
 • každý test je hodnocen samostatně a výsledek každého z testů je vyjádřen bodovým hodnocením v rozmezí 0 - 50 bodů
 • hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení musí podílet nejména 60 %; v našem případě tento podíl činí 60,98 %
 • nezbytnou podmínkou přijímacího řízení na naši školu je dosažení minimální hranice úspěšnosti v každém z didaktických testů JPZ ve výši 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat
 • didaktické testy z minulých let jsou zveřejněny na webových stránkách CZVV - https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

2. Školní přijímací zkouška - test obecných studijních předpokladů

 • předpokládaná délka trvání testu obecných studijních předpokladů je 30 minut
 • test obecných studijních předpokladů se zaměřuje na dovednost myslet, zjišťuje, zda uchazeč umí logicky myslet, jestli rozumí textu či číselným údajům
 • test zmírňuje nerovnosti v příležitostech - je jedno, ze které základní školy se uchazeč ke studiu gymnázia hlásí
 • plnění typů úloh, které se v testu obecných studijních předpokladů mohou objevit, si můžete vyzkoušet v následujících testech, které jsme použili v minulých letech

3. Průměrný prospěch na základní škole

 • ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměrný prospěch) dosažený na základní škole, a to v prvním a ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 a v prvním pololetí školního roku 2021/2022
 • uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou
 • známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje
 • body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 8 bodů za každé ze sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:
ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM    OSMILETÉ GYMNÁZIUM
Tabulka bodů za průměrný prospěch na vysvědčení v 8. a 9. ročníku ZŠ   Tabulka bodů za průměrný prospěch na vysvědčení ve 4. a 5. ročníku ZŠ
Průměr od Průměr do Počet bodů   Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,100 8   1,000 1,150 8
1,101 1,200 7   1,151 1,200 7
1,201 1,300 6   1,201 1,250 6
1,301 1,400 5   1,251 1,300 5
1,401 1,500 4   1,301 1,350 4
1,501 1,600 3   1,351 1,400 3
1,601 1,700 2   1,401 1,450 2
1,701 1,800 1   1,451 1,500 1
1,801 a více 0   1,501 a více 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výsledky v odborných soutěžích a olympiádách

 • uchazeči mohou v rámci přijímacího řízení obdržet další body za doložené úspěšné umístění (do 3. místa) v okresních, krajských a vyšších kolech individuálních odborných (předmětových) soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT
 • v závislosti na umístění uchazeč získá za umístění v okresním kole soutěže 5 bodů za 1. místo, 4 body za 2. místo a 3 body za 3. místo, v krajském a vyšším kole pak 10 bodů za 1. místo, 9 bodů za 2. místo a 8 bodů za 3. místo. Body se počítají vždy za nejlepší umístění v rámci jedné soutěže, body za umístění ve více soutěžích se sčítají, nejvýše však do hodnoty 10 bodů
 • umístění je třeba doložit předložením originálu nebo základní školou potvrzené kopie diplomu, výsledkové listiny apod., a to nejlépe s přihláškou, nejpozději však v den konání didaktických testů JPZ na naší škole
 • uznávat budeme výsledky dosažené v následujících soutěžích:
  • Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v anglickém/německém/francouzském/ruském/španělském jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Eurorebus, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Archimediáda
 • v přijímacím řízení se (s ohledem na všeobecný charakter Gymnázia Václava Hlavatého, Louny) nebonifikují výsledky dosažené uchazečem v soutěžích sportovních a uměleckých

5. Jazykové certifikáty

 • uchazeč může v rámci přijímacího řízení dále obdržet bonikaci 10 bodů, prokáže-li úroveň svých jazykových schopností předložením mezinárodního certifikátu o dosažené úrovni v cizím jazyce: uchazeči o osmileté studium na úrovni alespoň A2, uchazeči o čtyřleté studium na úrovni minimálně B1
 • získaný jazykový certifikát je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií certifikátu, popř. náhradním dokladem o výsledku standardizované zkoušky z cizího jazyka obsahujícím jednoznačnou identifikaci uchazeče a zkušební instituce, originální podpis zástupce vydávající instituce a informaci o úspěšném vykonání zkoušky. 

Podpůrná opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení školského poradenského zařízení.

 

V Lounech dne 1. listopadu 2022

 

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

Školní rok Obor vzdělávání

Počet přihlášených
uchazečů

Předpokládaný počet
přijatých uchazečů

Počet přijatých 
uchazečů
2022/2023   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)   30  
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)   30  
2022/2021   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54  30 30 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 26 26 
2021/2022   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 62 30 30
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 54 30 30
2020/2021   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 64 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 68 32 33
2019/2020   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 52 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 66 30 32
2018/2019   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 55 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 30 28
2017/2018   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 28
2016/2017   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 51 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 50 30 30
2015/2016   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 57 32 32 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...