Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Jan Libus
Okresní kolo
3. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z8
Družstvo chlapců
Republikové finále
5. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Družstvo chlapců
Středoškolský turnaj
1. místo
Memoriál Jaroslava Fořta v sálové kopané
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Michael Křivan
Krajské kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Magdaléna Zouharová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Alexandra Vitmayerová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda, kat. D


Zobraz celou galerii úspěchů...

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Vzdělávací obory

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, bude pro školní rok 2019/2020 přijímat žáky

 • z 5. ročníku základních škol do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
 • z 9. ročníku základních škol do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Počet otevíraných tříd

 • 1 třída osmiletého gymnázia (max. 30 žáků)
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (max. 32 žáků)

Informace o přijímacím řízení

Jednotná přijímací zkouška (dále jen "JPZ" nebo "jednotná zkouška") v přijmacím řízení v oborech v oborech vzdělán s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Úpravu podmínek při přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dále obsahuje vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktických testů z předmetů Český jazyk a literatura Matematika. Uchazeč má možnost podat si přihlášku na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž mu bude umožněno konat JPZ na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení na obou školách se uchazeči bude zohledňovat pouze lepší výsledek z obou termínů, bez ohledu na to, na které škole jednotnou zkoušku vykonal. Pokud se uchazeč nebude moci v prvním nebo druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a svou nepřítomnost řediteli dané školy řádně omluví, bude moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení na naše gymnázium, musí v každém z didaktických testů dosáhnout minimální hranice úspěšnosti, kterou jsme nastavili na 10 bodů; uchazeč, který v některém z testů této hranice nedosáhne a získá méně než 10 bodů, podmínku pro přijetí nesplní a nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

Termín podání přihlášky ke studiu

Vyplněná přihláška ke studiu (najdete ji např. zde) musí být podána nejpozději do 1. března 2019.

Termíny jednotných zkoušek ve školním roce 2018/2019
a) pro obory čtyřletých gymnázií:
 • 1. termín: 12. dubna 2019
 • 2. termín: 15. dubna 2019

b) pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 16. dubna 2019
 • 2. termín: 17. dubna 2019

c) náhradní termíny  - pro všechny obory vzdělání:

 • 1. termín: 13. května 2019
 • 2. termín: 14. května 2019

Žádnou další vlastní školní zkoušku nebo pohovor naše škola nebude realizovat, s výjimkou uchazečů s cizí státní příslušností, kteří absolvovali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky: těmto uchazečům se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka a literatury a k prokázání znalosti českého jazyka konají pouze ústní pohovor.

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení
Prospěch na základní škole

Uchazeči o čtyřleté studium - ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměr) na základní škole, a to obou pololetích 8. ročníku a prvním pololetí 9. ročníku. Uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou nedostatečnou. Body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 15 bodů za každé ze tří sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:

Tabulka bodů za prospěch na vysvědčení
v 8. a 9. ročníku základní školy
Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,200 15
1,201 1,250 14
1,251 1,300 13
1,301 1,350 12
1,351 1,400 11
1,401 1,450 10
1,451 1,500 9
1,501 1,550 8
1,551 1,600 7
1,601 1,650 6
1,651 1,700 5
1,701 1,750 4
1,751 1,800 3
1,801 1,850 2
1,851 1,900 1
1,901 a více 0

Známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Uchazeči o osmileté studium - ve smyslu ustanovení § 60d odst. (1) písm. a) školského zákona zohledňujeme celkové hodnocení (průměr) na základní škole, a to obou pololetích 4. ročníku a prvním pololetí 5. ročníku. Uchazeč nesmí být v naukových předmětech v uvedených klasifikačních obdobích hodnocen známkou horší než dobrou. Body za prospěch se přidělují v rozmezí 0 - 15 bodů za každé ze tří sledovaných pololetí, a to v závislosti na hodnotě průměru dle následující tabulky:

Tabulka bodů za prospěch na vysvědčení
ve 4. a 5. ročníku základní školy
Průměr od Průměr do Počet bodů
1,000 1,200 15
1,201 1,250 14
1,251 1,300 13
1,301 1,350 12
1,351 1,400 11
1,401 1,450 10
1,451 1,500 9
1,501 1,550 8
1,551 1,600 7
1,601 1,650 6
1,651 1,700 5
1,701 1,750 4
1,751 1,800 3
1,801 1,850 2
1,851 1,900 1
1,901 a více 0

Známky na vysvědčení a vypočítaný celkový průměr (bez známky za chování) potvrzuje na přihlášce podpisem a razítkem ředitel/ka základní školy, kterou uchazeč navštěvuje.

Účast v soutěžích

Zájemci o čtyřleté studium mohou v rámci přijímacího řízení obdržet další body za doložené úspěšné umístění (d 3. místa) v okresních a vyšších kolech individuálních odborných (předmětových) soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT. V závislosti na umístění uchazeč získá 15 bodů za 1. místo, 10 bodů za 2. místo a 5 bodů za 3. místo; body za umístění se sčítají, nejvýše však do hodnoty 15 bodů. Umístění je třeba doložit předložením originálu nebo základní školou potvrzené kopie diplomu, výsledkové listiny apod., nejlépe s přihláškou, nejpozději však v den konání didaktických testů JPZ na naší škole. Uznávat budeme výsledky dosažené v následujících soutěžích:

 • matematická olympiáda
 • fyzikální olympiáda
 • chemická olympiáda
 • biologická olympiáda
 • olympiáda v českém jazyce
 • olympiáda v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce
 • dějepisná olympiáda
 • zeměpisná olympiáda
 • matematický klokan
 • přírodovědný klokan
Jazykové certifikáty

Uchazeč o čtyřleté studium může dále v rámci přijímacího řízení obdržet bonifikaci 5 bodů za získaný mezinárodní certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce na úrovni min. B1. Získaný jazykový certifikát je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií certifikátu, popř. náhradním dokladem o výsledku standardizované zkoušky z cizího jazyka obsahujícím jednoznačnou identifikaci uchazeče a zkušební instituce, originální podpis zástupce vydávající instituce a informaci o úspěšném vykonání zkoušky.

 

Podpůrná opatření při přijímací zkoušce

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů v minulých letech

Školní rok Obor vzdělávání

Počet přihlášených
uchazečů

Předpokládaný počet
přijatých uchazečů

Počet přijatých 
uchazečů
2019/2020   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 52 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 66 30 32
2018/2019   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 55 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 65 30 28
2017/2018   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 54 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 28
2016/2017   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 51 32 32
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 50 30 30
2015/2016   79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 57 32 32 
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 57 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...