Družstvo A (M. Černíček, V. K. Černý, Y. El Frem, M. Křivan, J. Udržal)
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Družstvo B (M. Aksamit, J. Kerner, Z. Košťál, J. Vohánka, A. Žáčik)
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Veronika Götzlová
Národní kolo
Úspěšný řešitel
Bobřík informatiky
Kateřina Anglettová
Krajské kolo
3. místo
Logická olympiáda
Družstvo chlapců
Okresní kolo
1. místo
Basketbal
Družstvo dívek
Okresní kolo
2. místo
Basketbal
Petra Jelínková
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
David Phan
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Podání informace

Podání informace

Základní informace o škole najdete také na úvodní stránce webu.

Osoby určené k poskytování informací jsou: 

 • Iva Sušická - hospodářka školy - mail
 • Mgr. Vlastimil Zlatohlávek - zástupce ředitele školy - mail

Povinnosti ředitele školy vyplývají z ustanovení § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy:
 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského zákona
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka nebo studenta
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených MŠMT
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezeletilými žáky ve škole a školském zařízení.
Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle ustanovení § 165, odst. 2 školského zákona v těchto případech:
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu dle § 18 školského zákona
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku
 • podmíněném vyloučení a vyloučení ze školy
 • uznání dosaženého vzdělání.

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím ředitele školy v uvedené lhůtě (lhůta se počítá ode dne doručení rozhodnutí).

Odvolání lze podat proti rozhodnutí:
 • o přijetí či nepřijetí ke studiu na střední školu do 8 dnů
 • o přerušení studia do 15 dnů
 • o podmíněném vyloučení a vyloučení ze školy či školského zařízení do 15 dnů
 • o změně oboru, přestupu, přerušení vzdělávání do 15 dnů
 • o opakování ročníku po ukončení povinné školní docházky do 15 dnů
 • o odmítnutí poskytnutí informací do 15 dnů.
Nejdůležitější právní normy, kterými se škola ve své činnosti řídí jsou

Školský zákon - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

plné znění školského zákona č. 561/2004 bylo vyhlášeno 2. září 2008 a zohledňuje všechny změny zákona, které nabyly účinnosti do tohoto data

Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., 

zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán") - najdete zde.

Vyhláška č. 394/2008 Sb., ze dne 17. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce - plné znění zákona zde.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005 - plné znění zákona najdete zde.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. září 2005, její znění najdete zde Vyhláška č. 317 2005 Sb.

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...