Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Další informace > Podání informace

Podání informace

Základní informace o škole najdete také na úvodní stránce webu.

Osoby určené k poskytování informací jsou: 

 • Iva Sušická - hospodářka školy - mail
 • Mgr. Vlastimil Zlatohlávek - zástupce ředitele školy - mail

Povinnosti ředitele školy vyplývají z ustanovení § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy:
 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského zákona
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka nebo studenta
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených MŠMT
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezeletilými žáky ve škole a školském zařízení.
Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle ustanovení § 165, odst. 2 školského zákona v těchto případech:
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu dle § 18 školského zákona
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku
 • podmíněném vyloučení a vyloučení ze školy
 • uznání dosaženého vzdělání.

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím ředitele školy v uvedené lhůtě (lhůta se počítá ode dne doručení rozhodnutí).

Odvolání lze podat proti rozhodnutí:
 • o přijetí či nepřijetí ke studiu na střední školu do 8 dnů
 • o přerušení studia do 15 dnů
 • o podmíněném vyloučení a vyloučení ze školy či školského zařízení do 15 dnů
 • o změně oboru, přestupu, přerušení vzdělávání do 15 dnů
 • o opakování ročníku po ukončení povinné školní docházky do 15 dnů
 • o odmítnutí poskytnutí informací do 15 dnů.
Nejdůležitější právní normy, kterými se škola ve své činnosti řídí jsou

Školský zákon - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

plné znění školského zákona č. 561/2004 bylo vyhlášeno 2. září 2008 a zohledňuje všechny změny zákona, které nabyly účinnosti do tohoto data

Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., 

zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán") - najdete zde.

Vyhláška č. 394/2008 Sb., ze dne 17. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce - plné znění zákona zde.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005 - plné znění zákona najdete zde.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. září 2005, její znění najdete zde Vyhláška č. 317 2005 Sb.

 

 

zavřít
Probíhá přenos dat...