Gymnázium V. Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
tel.: 415652324

Stránky předmětové komise DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho průmětem (jedním nebo více). Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu. Nejzákladnější objekty, se kterými pracuje, jsou body, přímky, roviny a úhly. Praktické využití našla deskriptivní geometrie všude tam, kde je třeba technicky přesně zakreslit různé prostorové útvary (strojírenství, architektura...).

Za zakladatele deskriptivní geometrie je považován Gaspard Monge (1746-1818), který v díle Géometrie descriptive (1799) popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny. Dříve rozptýlené a na empirismu založené metody sjednotil a na jednoduchých geometrických základech založil novou promítací soustavu, nazvanou po něm Mongeovo promítání. Nastává velmi prudký rozvoj této vědní disciplíny v celé střední Evropě. Z Čechů se deskriptivní geometrii věnovali např. R. Skuherský, B. Procházka, J. Sobotka a další. Nesmíme zapomenout na absolventa lounské reálky Václava Hlavatého, který v roce 1920 dokončil učitelské studium v oboru matematika a deskriptivní geometrie. Krátce na naší škole také působil jako učitel a právě po něm bylo v roce 1992 gymnázium pojmenováno.

Předmětová komise deskriptivní geometrie je začleněna do předmětové komise matematiky. Jediný aprobovaný učitel deskriptivní geometrie na škole je Mgr. Vlastimil Zlatohlávek. Obsah výuky deskriptivní geometrie úzce souvisí s výukou matematiky, zejména s partiemi geometrie a tedy i učební plány obou předmětů jsou provázány. Deskriptivní geomatrie je nabízena jako volitelný předmět v posledních dvou ročnících studia v dvouhodinovém týdenním bloku. Pokud chtejí žáci maturovat z předmětu, musí absolvovat celou dvouletou výuku.

© 2005 Mgr.Vlastimil Zlatohlávek, aktualizace 18.6.2015