Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro rodiče > Dokumenty

Dokumenty

 

Inspekční zprávy

za období 1998 - 2016


Inspekce 7. květen a 20. – 21. květen 2013

Závěr inspekční zprávy
Ředitel školy zabezpečil řádný průběh společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013.
Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013 proběhla na požadované úrovni.

 

Inspekce 6. 11. - 11. 11. 2008 (formát *.pdf, velikost souboru 168 kB)

Celkové hodnocení školy
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání i v průběhu vzdělávání. Žákům i zákonným zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu.
Poskytnuté finanční prostředky účelně využívá pro zlepšení podmínek vzdělávání žáků.
Vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků.
Využíváním efektivních vyučovacích metod a forem práce a nabídkou mimoškolních aktivit přispívá k rozvoji osobnosti žáka.
Reailizovaný ŠVP a obsah vzdělávání jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. Nedostatky ve zpracovaném ŠVP bezprostředně neohrožují jeho úspěšnou realizaci.
Škola pokračuje v pozitivním vývoji, který byl konstatován již při minulé inspekci v lednu 2007.

 

Inspekce 29. 1. - 30. 1. 2007 (formát *.pdf, velikost souboru 147 kB)

Závěry inspekční zprávy

Škola má zažádáno o změnu v rejstříku škol a školských zařízení, která se týká změny v osobě statutárního orgánu (ředitele školy). Mezi ostatními údaji zapisovanými v rejstříku škol a školských zařízení a skutečností nebyly zjištěny žádné nedostatky. Souhlasí názvy, sídla, identifikační čísla a právní formy zřizovatele i právnické osoby (školy). Kontrolovaná dokumentace je bez závad, pečlivě vedena.
V oblasti materiálního vybavení (počet počítačů a prezentační techniky) a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT škola splňuje požadovaný standard. Příkladné je využití prostředků ICT při výuce prakticky všech předmětů, vynikající jsou webové stránky školy a předmětových komisí.

 

Inspekce 12. 5. - 15. 5. 2003 (formát *.pdf, velikost souboru 262 kB)
Závěry inspekční zprávy
Personální podmínky jsou v Gymnáziu Václava Hlavatého Louny pro výuku cyklů (osmiletého a čtyřletého) všeobecného kmenového oboru 79-41-K/401 (respektive 79-41-K/801) jsou vynikající.
Vybavení školy učebními pomůckami je velmi dobré. Kapacitně vyhovuje opravená budova současnému počtu tříd a žáků. Materiální podmínky pro výuku jsou celkově velmi dobré. Rozplánování výuky (rozvrh hodin) je v souladu se schválenými učebními dokumenty pro tyto obory a ve sledovaných předmětech nedochází k závažným časovým ani obsahovým nedostatkům. Velmi dobrá je nabídka volitelných a nepovinných předmětů i mimoškolní činnosti.
Orientační inspekce provedla sondu do výuky nižších ročníků osmiletého cyklu a zjistila velmi dobrou úroveň výuky ve stěžejních předmětech (český jazyk, dějepis, anglický a německý jazyk, matematika a fyzika), ve výtvarné výchově a výpočetní technice je zajištění a průběh výuky vynikající.

 

Inspekce 11. 5. - 12. 5. 1999 (formát *.pdf, velikost souboru 140 kB)
Závěry inspekční zprávy
Škola ve své činnosti vychází z jasné koncepce, která je realizována ve zvolených vzdělávacích cyklech studia vysoce kvalifikovaným pedagogickým sborem. Pro organizaci, kontrolu a řízení školy jsou stanovena jasná pravidla, jejichž účinnost je v chodu školy zřejmá. Škola se významně podílí na společenském, sportovním a kulturním životě města. Celkově lze školu ve sledované oblasti "Řízení školy" hodnotit jako vzorně fungující.

 

Výroční zprávy o činnosti GVH Louny

za období posledních školních roků


Do výroční zprávy GVH Louny jsou začleněné všechny důležité informace, které odráží velice rozsáhlou práci žáků, učitelů i zaměstnanců školy. Zpráva obsahuje celou řadu zajímavých statistik, názorů žáků i učitelů, grafů i obrázků - to proto, aby nebyla pouze strohým výčtem událostí, ale aby přesněji popisovala dění na škole v průběhu školního roku. Zpráva také obsahuje mnoho prvků, které patří do tzv. autoevaluace, tedy vnitřního hodnocení školy. Výroční zprávu musí projednat a schválit Pedagogická rada i Školská rada GVH Louny, zpráva je zasílána zřizovateli školy.

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2006 2007

zavřít
Probíhá přenos dat...