Družstvo A (M. Černíček, V. K. Černý, Y. El Frem, M. Křivan, J. Udržal)
Okresní kolo
1. místo
Přebor škol v šachu
Družstvo B (M. Aksamit, J. Kerner, Z. Košťál, J. Vohánka, A. Žáčik)
Okresní kolo
2. místo
Přebor škol v šachu
Veronika Götzlová
Národní kolo
Úspěšný řešitel
Bobřík informatiky
Kateřina Anglettová
Krajské kolo
3. místo
Logická olympiáda
Družstvo chlapců
Okresní kolo
1. místo
Basketbal
Družstvo dívek
Okresní kolo
2. místo
Basketbal
Petra Jelínková
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
David Phan
Krajské kolo
1. místo
Krajská Odysea - chemie
Družstvo dívek
Krajské finále
1. místo
Středoškolský atletický pohár
Družstvo chlapců
Krajské finále
5. místo
Středoškolský atletický pohár


Zobraz celou galerii úspěchů...

Pro rodiče > Dokumenty

Dokumenty

 

Inspekční zprávy

za období 1998 - 2016


Inspekce 7. květen a 20. – 21. květen 2013

Závěr inspekční zprávy
Ředitel školy zabezpečil řádný průběh společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013.
Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013 proběhla na požadované úrovni.

 

Inspekce 6. 11. - 11. 11. 2008 (formát *.pdf, velikost souboru 168 kB)

Celkové hodnocení školy
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání i v průběhu vzdělávání. Žákům i zákonným zástupcům poskytuje informace a poradenskou službu.
Poskytnuté finanční prostředky účelně využívá pro zlepšení podmínek vzdělávání žáků.
Vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků.
Využíváním efektivních vyučovacích metod a forem práce a nabídkou mimoškolních aktivit přispívá k rozvoji osobnosti žáka.
Reailizovaný ŠVP a obsah vzdělávání jsou v souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. Nedostatky ve zpracovaném ŠVP bezprostředně neohrožují jeho úspěšnou realizaci.
Škola pokračuje v pozitivním vývoji, který byl konstatován již při minulé inspekci v lednu 2007.

 

Inspekce 29. 1. - 30. 1. 2007 (formát *.pdf, velikost souboru 147 kB)

Závěry inspekční zprávy

Škola má zažádáno o změnu v rejstříku škol a školských zařízení, která se týká změny v osobě statutárního orgánu (ředitele školy). Mezi ostatními údaji zapisovanými v rejstříku škol a školských zařízení a skutečností nebyly zjištěny žádné nedostatky. Souhlasí názvy, sídla, identifikační čísla a právní formy zřizovatele i právnické osoby (školy). Kontrolovaná dokumentace je bez závad, pečlivě vedena.
V oblasti materiálního vybavení (počet počítačů a prezentační techniky) a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT škola splňuje požadovaný standard. Příkladné je využití prostředků ICT při výuce prakticky všech předmětů, vynikající jsou webové stránky školy a předmětových komisí.

 

Inspekce 12. 5. - 15. 5. 2003 (formát *.pdf, velikost souboru 262 kB)
Závěry inspekční zprávy
Personální podmínky jsou v Gymnáziu Václava Hlavatého Louny pro výuku cyklů (osmiletého a čtyřletého) všeobecného kmenového oboru 79-41-K/401 (respektive 79-41-K/801) jsou vynikající.
Vybavení školy učebními pomůckami je velmi dobré. Kapacitně vyhovuje opravená budova současnému počtu tříd a žáků. Materiální podmínky pro výuku jsou celkově velmi dobré. Rozplánování výuky (rozvrh hodin) je v souladu se schválenými učebními dokumenty pro tyto obory a ve sledovaných předmětech nedochází k závažným časovým ani obsahovým nedostatkům. Velmi dobrá je nabídka volitelných a nepovinných předmětů i mimoškolní činnosti.
Orientační inspekce provedla sondu do výuky nižších ročníků osmiletého cyklu a zjistila velmi dobrou úroveň výuky ve stěžejních předmětech (český jazyk, dějepis, anglický a německý jazyk, matematika a fyzika), ve výtvarné výchově a výpočetní technice je zajištění a průběh výuky vynikající.

 

Inspekce 11. 5. - 12. 5. 1999 (formát *.pdf, velikost souboru 140 kB)
Závěry inspekční zprávy
Škola ve své činnosti vychází z jasné koncepce, která je realizována ve zvolených vzdělávacích cyklech studia vysoce kvalifikovaným pedagogickým sborem. Pro organizaci, kontrolu a řízení školy jsou stanovena jasná pravidla, jejichž účinnost je v chodu školy zřejmá. Škola se významně podílí na společenském, sportovním a kulturním životě města. Celkově lze školu ve sledované oblasti "Řízení školy" hodnotit jako vzorně fungující.

 

Výroční zprávy o činnosti GVH Louny

za období posledních školních roků


Do výroční zprávy GVH Louny jsou začleněné všechny důležité informace, které odráží velice rozsáhlou práci žáků, učitelů i zaměstnanců školy. Zpráva obsahuje celou řadu zajímavých statistik, názorů žáků i učitelů, grafů i obrázků - to proto, aby nebyla pouze strohým výčtem událostí, ale aby přesněji popisovala dění na škole v průběhu školního roku. Zpráva také obsahuje mnoho prvků, které patří do tzv. autoevaluace, tedy vnitřního hodnocení školy. Výroční zprávu musí projednat a schválit Pedagogická rada i Školská rada GVH Louny, zpráva je zasílána zřizovateli školy.

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva GVH Louny za školní rok 2006 2007

zavřít
Probíhá přenos dat...