Matěj Olič
Krajské kolo
2. místo
Soutěž v programování
Viktorie Šilhartová
Krajské kolo
1. místo
Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie ZŠ/VG II)
Václav Havrlant
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Ella Krylová
Okresní kolo
1. - 3. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Lucie Schejbalová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Martin Burša
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie C)
Monika Salavcová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Sofie Štěpánková
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Markéta Žížková
Okresní kolo
3. místo
Biologická olympiáda (kategorie D)
Jakub Hadač
Celostátní kolo
6. místo
Astronomická olympiáda (kategorie AB)


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 
INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Milé uchazečky a milí uchazeči, vážení rodiče,

ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, vyhodnotil splnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 jednotlivými uchazeči a na základě tohoto vyhodnocení zveřejňuje:

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/41 Gymnázium) 
 • výsledky přijímacího řízení - dle pořadí uchazečů: 4G_VYSLEDKY_WEB_PORADI (zveřejněno 28.04.2023 ve 14:00 hodin)
 • výsledky přijímacího řízení - dle evidenčního čísla uchazeče: 4G_VYSLEDKY_WEB_EV_CISLO (zveřejněno 28.04.2023 ve 14:00 hodin)
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (obor: 79-41-K/81 Gymnázium)
 • výsledky přijímacího řízení - dle pořadí uchazečů: 8G_VYSLEDKY_WEB_PORADI (zveřejněno 28.04.2023 ve 14:00 hodin)
 • výsledky přijímacího řízení - dle evidenčního čísla uchazeče: 8G_VYSLEDKY_WEB_EV_CISLO (zveřejněno 28.04.2023 ve 14:00 hodin)

V pořadí jsou uvedeni:

 1. uchazeči, kteří jsou na základě pořadí stanoveného podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení přijati ke studiu (výsledek: „přijat(a)“),
 2. uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu, ale v celkovém pořadí skončili na takovém místě, z něhož prozatím nemohou být z kapacitních důvodů ke studiu přijati (výsledek: „nepřijat(a)“),
 3. uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení a z toho důvodu nemohou být ke studiu přijati (výsledek: „nesplněna podmínka přijetí“), a
 4. uchazeči, u kterých není přijímací řízení dosud uzavřeno, neboť budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu (výsledek: "neuzavřeno - náhradní termín").

V seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů jsou uvedeni všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku na naši školu, bez ohledu na to, zda naši školu uvedli na 1. nebo na 2. pořadí. ZVEŘEJŇOVANÉ POŘADÍ PROTO NENÍ KONEČNÉ! V pořadí nepochybně dojde k posunům po uvolnění míst těch přijatých uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu a na naše gymnázium nenastoupí. V pořadí uchazečů do osmiletého gymnázia (obor 79-41-K/81) jsou navíc dvě místa k přijetí neobsazena, neboť dva uchazeči budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, u čtyřletého gymnázia je ze stjného důvodu neobsazeno jedno místo; konečné pořadí tak bude moci být stanoveno až po vyhodnocení náhradního termínu přijímací zkoušky.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají (vyhotovená rozhodnutí budou předána na informační schůzce v červnu 2023).  

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si osobně vyzvednout u ředitele školy ve dvou pracovních dnech následujících po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou. Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale prozatím nemohli být přijati z kapacitních důvodů, doporučuji podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností mě neprodleně kontaktujte na tel. čísle 777 904 121, popř. na e-mailové adrese syrovatko@glouny.cz.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy 

 

DALŠÍ POSTUP PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Od okamžiku zveřejnění výsledku přijímacího řízení mohou nastat následující scénáře dalšího postupu uchazečů:

1. Jste přijat(a) a chcete nastoupit na naše gymnázium 
 • Gratulujeme Vám, máte po starostech a nás těší, že se stáváte žákem naší školy!
 • Nečekejte na rozhodnutí o přijetí, přijat(a) jste okamžikem zveřejnění výsledkové listiny. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě Vám předáme na informační schůzce 15. června 2023. 
 • Vyplňte zápisový lístek (vydá Vám jej základní škola, kterou dosud navštěvujete) a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení - tj. nejpozději do 16. května 2022 jej odevzdejte řediteli školy; zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i jeho zákonným zástupcem. Pokud zápisový lístek v daném termínu neodevzdáte, nepotvrdíte svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu, právní účinky rozhodnutí o Vašem přijetí zaniknou uplynutím posledního dne uvedené lhůty a Vaše místo bude postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny) a podal žádost o nové rozhodnutí.
 • Pro plynulý průběh závěrečné fáze přijímacího řízení vás žádáme, abyste odevzdání zápisového lístku nenechávali na poslední chvíli. Děkujeme za pochopení.
2. Jste přijat(a), ale chcete nastoupit na jinou střední školu
 • I Vám gratulujeme, přestože nás Vaše rozhodnutí mrzí. Samozřejmě jej však respektujeme a přejeme Vám do dalšího studia hodně úspěchů!
 • Sdělte nám, prosím, své rozhodnutí pokud možno neprodleně, abychom Vaše místo mohli nabídnout uchazečům, kteří prozatím podle zveřejněného pořadí nemohli být z kapacitních důvodů přijati. Postačí, když tak učiníte e-mailovou zprávou zaslanou na adresu syrovatko@glouny.cz nebo i telefonicky na tel. číslo 777 904 121. Vaše sdělení by mělo obsahovat informaci, že žádáte o zastavení řízení o přijetí na naši školu. Děkujeme za pochopení.
3. Nejste přijat(a), ale splnil(a) jste podmínky přijímacího řízení
 • Nepanikařte a nevěšte hlavu, ještě není vše ztraceno! Lze oprávněně očekávat, že ve zveřejněném pořadí dojde k posunům po uvolnění míst těch uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu (nebo jej v zákonné lhůtě neodevzdají na naši školu).
 • Spolu se svým zákonným zástupcem můžete využít práva před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, které ředitel školy použije pro rozhodnutí (včetně zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky) a vyjádřit se k nim. Lze tak učinit v pátek 28. dubna 2023 v době od 14:00 do 18:00 hodin v kanceláři ředitele školy.
 • Vyzvedněte si spolu se svým zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy (pokud tak neučiníte do 2 dnů po zveřejnění výsledků, zašleme Vám rozhodnutí doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty, s.p.).
 • Obratem, nejpozději však do 3 dnů od převzetí/doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte prostřednictvím zákonného zástupce odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Vzor takového odvolání si pro ispiraci můžete stáhnout zde: ODVOLANI_VZOR. Vaší žádosti ředitel školy vyhoví, pokud se uvolní místo po jiném uchazeči, který odevzdá zápisový lístek na jinou školu (nebo jej v zákonné lhůtě neodevzdal na naši školu).
 • Jakmile se uvolní místo mezi přijatými uchazeči, ředitel školy Vašemu odvolání vyhoví a vydá nové rozhodnutí o Vašem přijetí ke vzdělávání na naší škole. Ředitel školy se při tom řídí pořadím uchazečů podle zveřejněných výsledků přijímacího řízení.
 • Pokud jste byl(a) přijat(a) ke studiu na jiné střední škole, doporučujeme na této škole uplatnit zápisový lístek. Vyhoví-li ředitel školy Vašemu odvolání a rozhodne o Vašem přijetí, budete mít možnost požádat o vrácení zápisového lístku a tento uplatnit na našem gymnáziu.
 4. Nejste přijat(a), protože jste nesplnil(a) podmínky přijímacího řízení
 • Je nám líto, bohužel jste nesplnil(a) přinejmenším jedno ze základních kritérií stanovených pro přijetí ke studiu na našem gymnáziu a nemůžete být v rámci tohoto přijímacího řízení přijat(a).
zavřít
Probíhá přenos dat...