Jakub Hadač, Michael Křivan, Jan Valenta
Celostátní kolo
3. místo
EUROREBUS
Petr Volek, Linda Krylová, Tomáš Hořejší
Okresní kolo
1. místo
Fyzikální olympiáda kat. G - Archimediáda
Jakub Hadač
Celostátní kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Jan Libus
Okresní kolo
3. místo
Matematická olympiáda - kategorie Z8
Družstvo chlapců
Republikové finále
5. místo
Sportovní liga středních škol v házené
Družstvo chlapců
Středoškolský turnaj
1. místo
Memoriál Jaroslava Fořta v sálové kopané
Jakub Hadač
Krajské kolo
1. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Michael Křivan
Krajské kolo
2. místo
Astronomická olympiáda, kat. EF
Magdaléna Zouharová
Okresní kolo
2. místo
Biologická olympiáda, kat. D
Alexandra Vitmayerová
Okresní kolo
1. místo
Biologická olympiáda, kat. D


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, vyhodnotil splnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jednotlivými uchazeči a na základě tohoto vyhodnocení zveřejňuje pořadí

  1. uchazečů přihlášených do oboru 79-41-K/81 gymnázium (osmiletý obor),
  2. uchazečů přihlášených do oboru 79-41-K/41 gymnázium (čtyřletý obor).

V pořadí je uvedeno:

  1. kteří uchazeči jsou přijati ke studiu (výsledek: „přijat/a“),
  2. kteří uchazeči sice splnili podmínky pro přijetí ke studiu, ale v pořadí skončili na takovém místě, z něhož prozatím nemohou být z kapacitních důvodů přijati (výsledek: „nepřijat/a“), a
  3. kteří uchazeči nesplnili kritéria přijímacího řízení a nemohou být ke studiu přijati (výsledek: „nesplnil/a kritéria PŘ“).

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu, ale z kapacitních důvodů nemohou být prozatím přijati, doporučujeme podat odvolání, neboť lze oprávněně očekávat, že ve zveřejněném pořadí uchazečů dojde k posunům po uvolnění míst uchazečů, kteří zápisový lístek podají na jinou školu.

V úterý dne 30. 04. 2019 v době od 14:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek dne 02. 05. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hodin máte možnost u ředitele školy (na adrese sídla Gymnázia Václava Hlavatého, tj. v Lounech, Poděbradova 663)

  1. před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, které ředitel školy použije pro rozhodnutí (včetně zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky), a využít svého práva vyjádřit se k nim,
  2. odevzdat zápisový lístek,
  3. osobně konzultovat a projednat s ředitelem školy odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – nebudou proto zasílána poštou! Ve smyslu ustanovení § 60g odstavce 6 školského zákona potvrdí přijatý uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče, svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním přijatých uchazečů; v našem případě tato lhůta skončí dne 15. 05. 2019. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají uplynutím posledního dne lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace.

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu se nezasílají; bude však možné vyzvednout si je u ředitele školy ve dnech 15. – 16. května 2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin). Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, kteří se proti tomuto rozhodnutí budou moci ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení odvolat. Pro urychlení a plynulý průběh přijímacího řízení je možné si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně, a to ve čtvrtek dne 02. 05. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hodin nebo v pátek dne 03. 05. 2019 v době od 13:00 do 17:00 hodin u ředitele školy. Rozhodnutí, která zůstanou nevyzvednuta, budou v pondělí 06. 05. 2019 odeslána prostřednictvím České pošty, s. p.

Upozornění a žádost

Z důvodu časové a administrativní náročnosti přijímacího řízení žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijati na jinou střední školu a vědí, že ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby byli tak laskaví a požádali elektronicky – e-mailovou zprávou zaslanou na adresu syrovatko@glouny.cz o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu v Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, popř. aby o této skutečnosti alespoň telefonicky informovali ředitele školy na tel. čísle 777 904 121. Uvolníte tím místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být z kapacitních důvodů přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto předem děkujeme.

Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRIMY - 1. ročníku osmiletého gymnázia (obor: 79-41-K/81 Gymnázium)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU čtyřletého gymnázia (obor: 79-41-K/41 Gymnázium)

 

zavřít
Probíhá přenos dat...