Jakub Hadač
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Vojtěch Hieke
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. D
Jan Vorel
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Jan Libus
Okresní kolo
1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Nguyen Tomáš
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Klára Prusíková
Okresní kolo
3. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Petra Zakouřilová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Jiří Smetana
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. I. B
Anabela Košútová
Okresní kolo
1. místo
Soutěž v anglickém jazyce, kat. III.A
Anabela Košútová
Okresní kolo
2. místo
Soutěž v německém jazyce, kat. III.A


Zobraz celou galerii úspěchů...

Školní rok > Přijímací řízení > Aktuální informace

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

V pátek 16. dubna 2021 jsme prostřednictvím České pošty rozeslali první část pozvánek k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium čtyřletého gymnázia, v úterý 20. dubna 2021 budeme stejnou cestou rozesílat pozvánky pro uchazeče o studium osmiletého gymnázia. 

Přijímací zkouška ke studiu na GVH Louny od školního roku 2021/2022 sestává:
 • z jednotné přijímací zkoušky – připravuje a administruje ji Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), v podobě písemného didaktického testu z matematiky (85 minut) a písemného didaktického teste z českého jazyka a literatury (70 minut);
 • ze školní přijímací zkoušky – připravuje a administruje ji Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, v podobě písemného testu obecných studijních předpokladů.
Posunuté termíny přijímacích zkoušek:
 • pondělí 3. května 2021 - první řádný termín pro obor čtyřletého gymnázia
 • úterý 4. května 2021 - druhý řádný termín pro obor čtyřletého gymnázia
 • středa 5. května 2021 - první řádný termín pro obor osmiletého gymnázia
 • čtvrtek 6. května 2021 - druhý řádný termín pro obor osmiletého gymnázia
Zkušební schéma přijímacích zkoušek:
Časové
navýšení pro
konání zkoušky
Začátek
administrace
zkoušky v učebně
Úvodní
administrace
(minut)
Zkouška
(minut) / předpoklad
Závěrečná
administrace
(minut)
MATEMATIKA
- 8:30 15    85 / 8:45-10:10  5
25 % 8:30 15 110 / 8:45-10:35 5
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
- 11:10 15 70 / 11:25 - 12:35 5
25 % 11:10 15 90 / 11:25 - 12:55 5
OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
- 13:20 10 30 / 13:30 - 14:00 5
25 % 13:20 10 40 / 13:30 - 14:10 5

Přijímací zkoušky se budou konat prezenčně, tj. za osobní přítomnosti uchazečů ve škole.

Jsme nuceni upozornit, že podle mimořádného opatření Mmimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, ze dne 06.04.2021, bude uchazeči umožněna osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle bodu b) může uchazeč nahradit

 • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Poznámky:

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.
 • Testování uchazečům o vzdělávání ve střední škole má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
 • GVH Louny potvrzení nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze u uchazeče ověří, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení ponechává uchazeči.
 • GVH Louny nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, bude však připraveno na výjimečné případy, kdy uchazeč potvrzení nebude moci předložit: v takovém případě je však nutné nejpozději v pátek 30. dubna 2021 (resp. nejpozději poslední pracovní den předcházející přijímací zkoušce) o této skutečnosti informovat ředitele školy, a to e-mailem (na adrese syrovatko@glouny.cz) nebo alespoň telefonicky (na tel. čísle 777 904 121). Uchazeč, který takto požádá o provedení testu přímo na GVH Louny, se musí k přijímací zkoušce dostavit nejpozději v 7:45 hodin.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu nezúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky na GVH Louny a svoji neúčast z tohoto důvodu nejpozději do 3 dnů písemně omluví řediteli školy, může přijímací zkoušku konat v náhradním termínu.
 • V případě, že uchazeč má právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby při přijímací zkoušce neumožní.
 • V případě, že uchazeč bude mít pozitivní výsledek antigenního testu, je jeho zákonný zástupce povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Poskytovatel zdravotních služeb je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Doklad o výsledku konfirmačního testu se přikládá k omluvě neúčasti uchazeče na přijímací zkoušce.

Vstup do vnitřních prostor školy bude umožněn pouze uchazečům vykonávajícím přijímací zkoušku, nebude však povolen doprovázejícím osobám. Kontakt s uchazeči bude umožněn v přestávkách mezi jednotlivými zkouškami (viz shora uvedené zkušební schéma) ve vnějších prostorách školy nebo mimo školu.

Pokud některý z uchazečů v době od podání přihlášky do termínu konání přijímací zkoušky uspěl v některé z odborných soutěží a olympiád (viz kritéria přijímacího řízení), popř. získal certifikát o dosažené úrovni v cizím jazyce, může příslušný diplom, výsledkovou listinu, osvědčení či certifikát nejpozději v den konání přijímací zkoušky dodat řediteli školy a získat tak za ně důležité body do celkového hodnocení.

Uchazeči si k přijímací zkoušce s sebou přinesou:
 • obdrženou pozvánku k přijímací zkoušce
 • průkaz totožnosti (pokud jej mají)
 • dvě modře nebo černě píšící tužky
 • rýsovací potřeby
zavřít
Probíhá přenos dat...