Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Informace ředitele školy
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si nové www stránky → Klub rodičů GVH Louny
 • SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  Pro žáky našeho gymnázia a jejich zákonné zástupce uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2018/2019. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované podle tříd, seznamy učebnic můžete ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

 • DRUHÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI ve škoním roce 2017/2018

  V tomto školním roce se 2. schůzka s rodiči uskutečnila ve čtvrtek 5. 4. 2018. Podívejte se na graf a tabulku účasti rodičů.

 • POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ PROSPĚCHU A DOCHÁZKY DO ŠKOLY

  Ve středu 31. 1. 2018 bylo rozdáním vysvědčení zakončeno 1. pololetí školního roku 2017/2018. Podívejte se na pořadí tříd podle průměrného prospěchu a graf průměrné absence jednotlivých tříd. Z 344 žáků GVH Louny má 24 žáků na pololetním vyvědčení samé výborné, 122 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků neprospělo a 4 žáci nebyli na konci 1. pololetí klasifikováni.

 • PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI ve škoním roce 2017/2018

  V tomto školním roce se 1. schůzka s rodiči uskutečnila v úterý 21. 11. 2017. Podívejte se na graf a tabulku účasti rodičů.

 • INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

  V plánu práce pro tento školní rok jsou určené dva termíny pro setkání s rodiči - první schůzka bude v úterý 21. listopadu 2017 od 16.30 hodin, druhá schůzka připadne na čtvrtek 5. dubna 2018 od 16.30 hodin. Před schůzkami vždy od 15.00 hodin jedná ve sborovně gymnázia Výbor Spolku rodičů GVH Louny.

 • ŠKOLNÍ ŘÁD GVH LOUNY

  Školní řád GVH Louny platný ve školním roce 2017/2018.

 • SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

  Pro žáky našeho gymnázia a jejich zákonné zástupce uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2017/2018. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované podle tříd, seznamy učebnic můžete ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

 • BAKALÁŘI

  Rodiče jistě uvítají možnost získávat informace o svých dětech (průběžné známkování, absence, výchovná opatření) prostřednictvím internetu. Pro učitele našeho gymnázia to znamená práci navíc, protože jsou povinni informace o svých žácích vést v "papírové" podobě, nyní k tomu přistupuje podoba elektronická. Rozumným kompromisem je povinnost zápisu průběžných známek, absence a výchovných opatření do systému Bakaláři každý druhý pátek. Elektronické informace však nemohou nahradit osobní komunikaci rodiče s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem či vedením školy. Podrobnější informace o systému Bakaláři najdete → zde.

 • DLOUHODOBÉ UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ - ŽÁDOST - rodinné záležitosti, studijní či sportovní soustředění apod.

  O uvolnění ze školní docházky ze soukromých důvodů musí rodiče nezletilého žáka, nebo zletilý žák sám, žádat písemně třídního učitele (při absenci do tří dnů), nebo prostřednictvím třídního učitele ředitele školy (při absenci delší než tři dny). Písemná žádost o uvolnění musí být podána s předstihem alespoň jednoho týdne. Při uvolnění nad tři dny se k žádosti vyjádří vyučující jednotlivých předmětů, třídní učitel a ředitel školy. Uvolnění ze školní docházky není nárokové.
  Žádost pro nezletilého žáka je ke stažení zde, pro zletilého žáka zde.

 • KRÁTKODOBÉ UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ - ŽÁDOST - ošetření u lékaře, rodinné důvody apod.

  Musí-li žák z vážných důvodů odejít ze školy (vyšetření či kontrola u lékaře, rodinné důvody apod.), požádá o povolení odejít ze školy svého třídního učitele (u předem známé absence, v případě nezletilého žáka předloží písemnou žádost podepsanou zákonným zástupcem) a informuje o tom také vyučujícího, který ve třídě vyučuje následující hodinu. Nezletilí žáci primy až kvarty mají žádost zapsanou v žákovské knížce, ostatní nezletilí žáci používají "Žádost o uvolnění z vyučování", ke stažení je žádost zde. Bez této žádosti nebudou žáci ze školy uvolněni.

 • UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z TĚLESNÉ VÝCHOVY - ŽÁDOST

  Škola požaduje vyjádření odborného lékaře, které je přílohou žádosti o uvolnění, součástí vyjádření je také období, na které lékař uvolnění doporučuje. Žádost je ke stažení zde.

 • INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - ŽÁDOST

  Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Žádost je ke stažení zde.

 • ŽÁDOST - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák hospodářce školy I. Sušické

  V níže uvedených žádostech rozhoduje ve správním řízení správní orgán, kterým je ředitel školy.
  Žádost musí obsahovat (náležitosti žádosti jsou popsané v § 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád):
  → Označení správního orgánu, jemuž je žádost adresována, ve škole je to ředitel školy.
  → Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (případně jinou adresu pro doručování) žadatele.
      U nezletilých žáků to je zákonný zástupce, zletilí žáci žádají sami.
  → Označení dalších účastníků řízení, např. žáka, za kterého zákonný zástupce žádá.
  → Jasnou formulaci toho, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá.
  → Vlastnoruční podpis osoby, která žádá. Všechny žádosti podepisuje i nezletilý žák.
  → Datum žádosti.
  Nemají-li žádosti tyto náležitosti, musí je správní orgán vrátit k doplnění.
  Správní řízení, které lze zahájit pouze na žádost účastníka:
  (dle § 165 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)
  Povolení individuálního vzdělávacího plánu.
  Přijetí do 1. ročníku ke vzdělávání na střední škole.
  Přijetí do vyššího ročníku ke vzdělávání na střední škole.
  Přestup na GVH Louny.
  Změna oboru vzdělávání.
  Přerušení vzdělávání.
  Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
  Uznání dosaženého vzdělání.
  Správní řízení, které lze zahájit pouze z moci úřední (ředitel školy):
  Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy.
  Převedení žáka do odpovídajícícho ročníku základní školy.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace