Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Informace ředitele školy
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, StuRad, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si nové www stránky → Klub rodičů GVH Louny
 • BILANCOVÁNÍ PROSPĚCHU A DOCHÁZKY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

  V pátek 30. 6. 2017 bude rozdáním vysvědčení zakončen školní rok 2016/2017. Podívejte se na pořadí tříd podle průměrného prospěchu a graf průměrné absence jednotlivých tříd. Z 339 žáků GVH Louny má 21 žáků na vysvědčení samé výborné, 116 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 žák neprospěl a 2 žáci nebyli na konci 2. pololetí klasifikováni.

 • DRUHÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI ve škoním roce 2016/2017

  V tomto školním roce se 2. schůzka s rodiči uskutečnila ve čtvrtek 6. 4. 2017. Podívejte se na graf a tabulku účasti rodičů.

 • POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ PROSPĚCHU A DOCHÁZKY DO ŠKOLY

  Ve úterý 31. 1. 2017 bylo rozdáním vysvědčení zakončeno 1. pololetí školního roku 2016/2017. Podívejte se na pořadí tříd podle průměrného prospěchu a graf průměrné absence jednotlivých tříd. Z 337 žáků GVH Louny má 21 žáků na pololetním vyvědčení samé výborné, 116 žáků prospělo s vyznamenáním, 3 žáci neprospěli a 3 žáci nebyli na konci 1. pololetí klasifikováni.

 • STALO SE VE ŠKOLE OD 17. 1. 2017 DO 26. 1. 2017

  Ve středu 25. 1. 2017 se konala pololetní klasifikační porada. Učitelé hodnotili nejen chování, docházku a prospěch žáků gymnázia, na poradě bylo také hovořeno o ničení věcí ve škole. V některých případech se jedná o vandalismus. Můžete si přečíst vyjádření ředitele školy, které bylo oznámeno žákům školy ve čtvrtek 26. 1. 2017.

 • INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

  V plánu práce pro tento školní rok jsou určené dva termíny pro setkání s rodiči - první schůzka bude v úterý 22. listopadu 2016 od 16.30 hodin, druhá schůzka připadne na čtvrtek 6. dubna 2017 od 16.30 hodin. Před schůzkami vždy od 15.00 hodin jedná ve sborovně gymnázia Výbor Klubu rodičů GVH Louny.

 • PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI ve škoním roce 2016/2017

  V tomto školním roce se 1. schůzka s rodiči uskutečnila v úterý 22. 11. 2016. Podívejte se na graf a tabulku účasti rodičů.

 • Informace o přidělení aktivačních údajů - MS Office 365

  V roce 2015 zakoupila škola s podporou Klubu rodičů GVH Louny kancelářský balík MS Office a operační systém MS Windows v rámci předplatného licenčního programu OVS-ES. Tato licenční smlouva umožňuje škole legálně využívat tento software s možností upgradu na nejnovější verze, což znamená, že je škola vždy vybavena nejaktuálnějším softwarem. Benefitem k této smlouvě je i možnost věnovat aktivační údaje k Office 365 svým studentům zdarma - to platí pouze pro členy Klubu rodičů GVH Louny. Více informací předá Mgr. M. Šepsová nebo Mgr. D. Zrůst. Pro předání aktivačních údajů můžete použít žádost. Vyplněnou žádost (jednoduchou tabulku) předá žadatel Mgr. Šepsové nebo Mgr. D. Zrůstovi.

 • ŠKOLNÍ ŘÁD GVH LOUNY

  Školní řád GVH Louny (velikost souboru 605 kB) platný ve školním roce 2016/2017.

 • POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY

  Ve čtvrtek 30. 6. 2016 bylo rozdáním vysvědčení zakončeno 2. pololetí školního roku 2015/2016. Podívejte se na pořadí tříd podle průměrného prospěchu a graf průměrné absence jednotlivých tříd. Z 339 žáků GVH Louny má 19 žáků na závěrečném vyvědčení samé výborné, 104 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci budou vykonávat opravné zkoušky a 5 žáků nebylo na konci 2. pololetí klasifikováno. Opravné a doklasifikační zkoušky se budou konat v termínu od 25. 8. do 30. 8. 2016, zákonní zástupci nezletilých žáků i zletilí žáci obdrželi informace.

 • ROZŘAZOVACÍ TESTY - ANGLICKÝ JAZYK - 1. ročníky vyššího gymnázia 2016/2017

  Rozřazovacích testů do dvou skupin anglického jazyka (skupina 1 - pokročilí; skupina 2 - mírně pokročilí) se zúčastnilo 34 žáků, z nich bylo 32 do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a 2 do kvinty osmiletého gymnázia. Výsledky testů a rozdělení do skupin pod evidenčními čísly od přijímacích zkoušek můžete vidět zde. V testu bylo možné získat maximálně 91 bodů.

 • SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

  Pro žáky našeho gymnázia a jejich zákonné zástupce uvádíme seznam učebnic platných pro školní rok 2016/2017. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované podle tříd, seznamy učebnic můžete ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

 • PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI ve škoním roce 2015/2016

  V tomto školním roce se 1. schůzka s rodiči uskutečnila v úterý 24. 11. 2015. Podívejte se na graf a tabulku účasti rodičů.

 • DRUHÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI ve škoním roce 2015/2016

  V tomto školním roce se 2. schůzka s rodiči uskutečnila ve čtvrtek 7. 4. 2016. Podívejte se na graf a tabulku účasti rodičů.

 • BAKALÁŘI

  Rodiče jistě uvítají možnost získávat informace o svých dětech (průběžné známkování, absence, výchovná opatření) prostřednictvím internetu. Pro učitele našeho gymnázia to znamená práci navíc, protože jsou povinni informace o svých žácích vést v "papírové" podobě, nyní k tomu přistupuje podoba elektronická. Rozumným kompromisem je povinnost zápisu průběžných známek, absence a výchovných opatření do systému Bakaláři každý druhý pátek. Elektronické informace však nemohou nahradit osobní komunikaci rodiče s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem či vedením školy. Podrobnější informace o systému Bakaláři najdete → zde.

 • DLOUHODOBÉ UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ - ŽÁDOST - rodinné záležitosti, studijní či sportovní soustředění apod.

  O uvolnění ze školní docházky ze soukromých důvodů musí rodiče nezletilého žáka, nebo zletilý žák sám, žádat písemně třídního učitele (při absenci do tří dnů), nebo prostřednictvím třídního učitele ředitele školy (při absenci delší než tři dny). Písemná žádost o uvolnění musí být podána s předstihem alespoň jednoho týdne. Při uvolnění nad tři dny se k žádosti vyjádří vyučující jednotlivých předmětů, třídní učitel a ředitel školy. Uvolnění ze školní docházky není nárokové.
  Žádost pro nezletilého žáka je ke stažení zde, pro zletilého žáka zde.

 • KRÁTKODOBÉ UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ - ŽÁDOST - ošetření u lékaře, rodinné důvody apod.

  Musí-li žák z vážných důvodů odejít ze školy (vyšetření či kontrola u lékaře, rodinné důvody apod.), požádá o povolení odejít ze školy svého třídního učitele (u předem známé absence, v případě nezletilého žáka předloží písemnou žádost podepsanou zákonným zástupcem) a informuje o tom také vyučujícího, který ve třídě vyučuje následující hodinu. Nezletilí žáci primy až kvarty mají žádost zapsanou v žákovské knížce, ostatní nezletilí žáci používají "Žádost o uvolnění z vyučování", ke stažení je žádost zde. Bez této žádosti nebudou žáci ze školy uvolněni.

 • UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z TĚLESNÉ VÝCHOVY - ŽÁDOST

  Škola požaduje vyjádření odborného lékaře, které je přílohou žádosti o uvolnění, součástí vyjádření je také období, na které lékař uvolnění doporučuje. Žádost je ke stažení zde.

 • INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - ŽÁDOST

  Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Žádost je ke stažení zde.

 • HODINA PRO RODIČE

  Vážení rodiče,
  ve školním roce 2016/2017 Vám nabízím "HODINU PRO RODIČE". Každou středu od 16.00 do 17.00 hodin jsem si vyčlenil pro Vaši návštěvu. Věřím, že toto je jedna z možností přiblížení školy a rodičů našich žáků a že bude rodiči využívána. Věřím, že se tento dialog pozitivně promítne do chodu školy. Prosím o ohlášení Vaší návštěvy předem elektronicky nebo telefonicky na čísle 415652324.

 • ŽÁDOST - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák hospodářce školy I. Sušické

  V níže uvedených žádostech rozhoduje ve správním řízení správní orgán, kterým je ředitel školy.
  Žádost musí obsahovat (náležitosti žádosti jsou popsané v § 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád):
  → Označení správního orgánu, jemuž je žádost adresována, ve škole je to ředitel školy.
  → Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (případně jinou adresu pro doručování) žadatele.
      U nezletilých žáků to je zákonný zástupce, zletilí žáci žádají sami.
  → Označení dalších účastníků řízení, např. žáka, za kterého zákonný zástupce žádá.
  → Jasnou formulaci toho, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá.
  → Vlastnoruční podpis osoby, která žádá. Všechny žádosti podepisuje i nezletilý žák.
  → Datum žádosti.
  Nemají-li žádosti tyto náležitosti, musí je správní orgán vrátit k doplnění.
  Správní řízení, které lze zahájit pouze na žádost účastníka:
  (dle § 165 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)
  Povolení individuálního vzdělávacího plánu.
  Přijetí do 1. ročníku ke vzdělávání na střední škole.
  Přijetí do vyššího ročníku ke vzdělávání na střední škole.
  Přestup na GVH Louny.
  Změna oboru vzdělávání.
  Přerušení vzdělávání.
  Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
  Uznání dosaženého vzdělání.
  Správní řízení, které lze zahájit pouze z moci úřední (ředitel školy):
  Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy.
  Převedení žáka do odpovídajícícho ročníku základní školy.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace