Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Pro rodiče ↓
Informace
ředitele
výchovného poradce
metodika prevence
Bakaláři
Spolek rodičů
Dokumenty
Užitečné odkazy ↓
PPP Louny
Smích, relaxace, překonání závislosti
MUDr. Karel NEŠPOR
Informační portál
Informační portál primární prevence - www.odrogach.cz
Drogová poradna
Drogová poradna
Pravda o drogách
Řekni ne drogám
Info - server drogy
Drogový informační server
Alkoholismus
Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Dokuřte
Správná volba napořád
Informace školního metodika prevence
Školní metodik prevence GVH Louny: Mgr. Vilém Vojtěch Mgr. Vilém Vojtěch - školní metodik prevence GVH Louny
Kde jej najdete: 1. poschodí budovy vlevo, číslo dveří 23
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, v nutných případech kdykoli
Telefon: 415652324, dále volba dvojčíslí 23
e-mail: vvojtech@seznam.cz
 • WWW stránky PRIMÁRNÍ PREVENCE GVH V LOUNECH

  Školní metodik prevence Mgr. Vilém Vojtěch vypracoval Školní preventivní program Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. Program je zveřejněný na webu vivo2012.wz.cz. Web „Stránky primární prevence GVH v Lounech” spravuje i aktualizuje Mgr. V. Vojtěch.

 • PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH DROG U DOSPÍVAJÍCÍCH

  MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU
  Dokument si můžete otevřít zde (formát *.pdf, velikost souboru 1 817 kB).

  PRO KOHO A O ČEM TATO PUBLIKACE JE
  Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebo nepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří se mohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohol a jiné drogy.
  Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale ve druhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálních dovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen před užíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování. Obsah většiny kapitol byl inspirován pracemi našich předních odborníků v dané oblasti – od nich jsme si vypůjčili a parafrázovali vybrané informace. Některé části textu jsou odrazem pouze našich profesních poznatků a zkušeností. Nejedná se o striktně odbornou publikaci, čili máme za to, že otázky autorství, včetně naplňování standardizovaných citačních norem nejsou v tomto případě tolik důležité. Podstatnější je z našeho hlediska to, aby v publikaci uvedené informace byly pro čtenáře důvěryhodné, přehledně uspořádané, srozumitelné a pro praxi dobře využitelné.

 • PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

  Tento program je součástí školního vzdělávacího programu a je v souladu s dokumenty Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018, jakož i s dalšími školskými dokumenty MŠMT k této problematice. Těsně souvisí se školním řádem. Pedagogický sbor je s Preventivním programem školy prokazatelně seznámen a podle svých možností se podílí na jeho realizaci. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou o programu informováni v rámci výuky a rodičovských schůzek. Jsme si vědomi toho, že samotná existence kvalitního programu, bez každodenní práce všech pedagogů při vzdělávacích a výchovných aktivitách, by neměla smysl. Bez účasti celé školy nejsou žádné změny a rozvoj reálně dosažitelné a trvale udržitelné. Škola, kde děti soutěží v reprodukci znalostí, jsou vedeny pouze ke kázni, ale tím současně i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena tvořivost dětí a sociální dovednosti představuje výrazně rizikové prostředí pro iniciaci nebo rozvoj společensky nežádoucích jevů. Jen tak se mohou postupně zlepšovat podmínky (změna činností, procesů a prostředí), které mohou přispět k naplnění strategických cílů MŠMT.
  ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM najdete → zde.

 • SPOLU JE NÁM DOBŘE

  Pro naše studenty připravujeme každý rok cílené projekty. Součástí programu je celodenní seminář s psychologem Mgr. Josefem Zikou „Spolu je nám dobře.“ Cílem setkání je možnost pracovat na rozvoji své osobnosti a zlepšování sociální komunikace ve třídě.

  Setkání studentů GVH Louny s Mgr. J. Zikou.
 • INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

  Informační nástěnka je zřízena ve studovně. Jsou na ní prezentovány kontakty na poradenské instituce a další informační materiály k tématu rizikových forem chování.

 • SPOLUPRÁCE

  Škola v oblasti prevence sociálně-patologických jevů spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech, Městským úřadem Louny, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Státním zastupitelstvím ČR, Policií ČR, Okresním soudem v Lounech, vzdělávacími institucemi (pedagogickými centry, pedagogickými fakultami, komerčními subjekty).

© 2008 MIRI → poslední aktualizace