Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Pro rodiče ↓
Informace
ředitele
výchovného poradce
primární prevence
Bakaláři
Klub rodičů
Dokumenty
Užitečné odkazy ↓
PPP Louny
Smích, relaxace, překonání závislosti
MUDr. Karel NEŠPOR
Informační portál
Informační portál primární prevence - www.odrogach.cz
Drogová poradna
Drogová poradna
Pravda o drogách
Řekni ne drogám
Info - server drogy
Drogový informační server
Alkoholismus
Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Dokuřte
Správná volba napořád
Informace metodika primární prevence
Metodik primární prevence GVH Louny: Mgr. Vilém Vojtěch Mgr. Vilém Vojtěch - metodik primární prevence GVH Louny
Kde jej najdete: 1. poschodí budovy vlevo, číslo dveří 23
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, v nutných případech kdykoli
Telefon: 415652324, dále volba dvojčíslí 23
e-mail: vojtech@glouny.czs
 • WWW stránky PRIMÁRNÍ PREVENCE GVH V LOUNECH

  Metodik primární prevence Mgr. Vilém Vojtěch zpracoval Program prevence sociálně patologických jevů Gymnázia Václava Hlavatého Louny pro školní rok 2015/2016. Program je zveřejněný na webu vivo2012.wz.cz. Web „Stránky primární prevence GVH v Lounech” vytvořil, spravuje i aktualizuje Mgr. V. Vojtěch.

 • PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH DROG U DOSPÍVAJÍCÍCH

  MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU
  Dokument si můžete otevřít zde (formát *.pdf, velikost souboru 1 817 kB).

  PRO KOHO A O ČEM TATO PUBLIKACE JE
  Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebo nepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří se mohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohol a jiné drogy.
  Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale ve druhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálních dovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen před užíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování. Obsah většiny kapitol byl inspirován pracemi našich předních odborníků v dané oblasti – od nich jsme si vypůjčili a parafrázovali vybrané informace. Některé části textu jsou odrazem pouze našich profesních poznatků a zkušeností. Nejedná se o striktně odbornou publikaci, čili máme za to, že otázky autorství, včetně naplňování standardizovaných citačních norem nejsou v tomto případě tolik důležité. Podstatnější je z našeho hlediska to, aby v publikaci uvedené informace byly pro čtenáře důvěryhodné, přehledně uspořádané, srozumitelné a pro praxi dobře využitelné.

 • PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

  Tento program je v souladu s dokumentem Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012, jakož i s dalšími školskými dokumenty k této problematice ( s tzv. Bílou knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením vlády ČR č. 1305 o Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 - 2009, s Usnesením vlády ČR č. 393 ke Strategii prevence kriminality na léta 2005 - 2008 a dokumentem WHO Evropské zdraví 21 – Cíl 12 a s Usnesením vlády č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století). Studenti i pedagogové mají možnost se s tímto programem seznámit a aktivně přispívat k realizaci a dalšímu rozšiřování jeho náplně. Jsme si vědomi toho, že samotná existence kvalitního programu, bez každodenní práce všech pedagogů při vzdělávacích a výchovných aktivitách, by neměla smysl. Bez účasti celé školy nejsou žádné změny a rozvoj reálně dosažitelné a trvale udržitelné. Škola, kde děti soutěží v reprodukci znalostí, jsou vedeny pouze ke kázni, ale tím současně i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena tvořivost dětí a sociální dovednosti představuje výrazně rizikové prostředí pro iniciaci nebo rozvoj společensky nežádoucích jevů. Přinášíme vám tedy podněty a inspiraci a věříme, že vedení školy vaši práci náležitě ocení. Jen tak se mohou postupně zlepšovat podmínky (změna činností, procesů a prostředí), které mohou přispět k naplnění strategických cílů MŠMT. V programu si neklademe za cíl seznamovat čtenáře s obsahem výše uvedených dokumentů, ale předpokládáme, že si je sami vyhledáte a prostudujete na internetových stránkách www.msmt.cz.
  ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM najdete → zde.

 • VÍKEND S PSYCHOLOGEM MGR. JOSEFEM ZIKOU

  Pro naše studenty připravujeme každý rok i rozšiřující cílené projekty. Studenti se tak již řadu let mohou zúčastnit víkendového semináře s psychologem Mgr. Josefem Zikou. Cílem setkání je možnost pracovat na rozvoji své osobnosti a zdokonalovat se v sociální komunikaci. Poslední setkání se uskutečnilo 16. - 17. 9. 2016 pro žáky kvinty, následovat bude setkání pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia v pátek 23. 9. 2016.

  Setkání studentů GVH Louny s Mgr. J. Zikou.
 • INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

  Informační nástěnka je zřízena ve studovně. Jsou na ní prezentovány kontakty na poradenská centra, některé výsledky práce studentů k tématu a informace o účincích jednotlivých druhů drog. Studenti dostávají informační materiály a ve studovně mají k dispozici odbornou literaturu.

 • SPOLUPRÁCE

  Škola v oblasti prevence sociálně-patologických jevů spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech, Městským úřadem Louny, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Státním zastupitelstvím ČR, Policií ČR, Okresním soudem v Lounech, vzdělávacími institucemi (pedagogickými centry, pedagogickými fakultami, komerčními subjekty).

© 2008 MIRI → poslední aktualizace